විගමනික ශ්‍රමිකයින්ට කාර්යාංශ ලියාපදිංචිය ලබා දීම

කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි බලපත්‍රලත් ආයතන වගකිවයුතු ශ්‍රම ඉපැයීම් රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්ති නාමය ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කළ යුතුය. එමගින් ගමනාන්ත රටවල් සහ සේවා යෝජකයන් අතර විශ්වාසය ගොඩනඟා, විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් දිරිමත් කිරීම හා ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට නව විදේශ රැකියා අවස්ථා හඳුන්වාදීම සිදු කළ යුතුය.

 

විගමනික ශ්‍රමිකයින්ට කාර්යාංශ ලියාපදිංචිය ලබා දීම

 

කාර්යාංශ පනතේ විධිවිධානවලට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත රැකියා සඳහා පිටත්ව යන සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ම එසේ පිටත්වීමට පෙර කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි විය යුතුය.

 

කාර්යාංශ ලියාපදිංචියේදී සපුරාලිය යුතු අවශ්‍යතා

 

  • වලංගු ලියකියවිලි: විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සහ විදේශ ගමන සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් ලියකියවිලි හෝ ඊට අදාළ හැඳුනුම් පත්‍ර වැනි වලංගු ලේඛන ශ්‍රමිකයින් සතුව තිබිය යුතුය
  • රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව: කාර්යාංශය විසින් සකසන ලද නෛතික හා සදාචාරාත්මක ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල විය යුතු අතර, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුවේ පිටපත විගමනික ශ්‍රමිකයින් විසින් කාර්යාංශය වෙත සැපයිය යුතුය. මෙමගින් විදේශයන්හි රැකියා සඳහ විදේශගතවීමට අපේක්ෂිත විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ අභිමානය, අයිතිවාසිකම්, ආරක්ෂාව හා සමානාත්මතාවය යන කොන්දේසි යටතේ විගමනය සහතික කරනු ලැබේ.
  • වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණය: විදේශ රැකියා සඳහා විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ යෝග්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා ඔවුන් බොහෝ විට වෛද්‍ය පරීක්‍ෂණයකට ලක් කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙය ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමට සහ බෝවන රෝග පැතිරීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ.

 

ලියාපදිංචි වීමේ ප්‍රතිලාභ:

 

  • විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම: ලියාපදිංචිය මගින් සමස්ත සංක්‍රමණ ක්‍රියාවලිය පුරාවටම විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරීම සහ තහවුරු කිරීම සහතික කෙරේ. විදේශයන්හි මුහුණ දෙන ගැටළුල සූරා කෑම් හෝ උල්ලංඝනයන් වලදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට මැදිහත් වී ලියාපදිංචි ශ්‍රමිකයින්ට සහාය ලබා දිය හැකිය.
  • උපකාරක සේවා සඳහා ප්‍රවේශය: විගමනික ශ්‍රමිකයින් කාර්යාංශය විසින් සපයනු ලබන පෙර විගමනික පුහුණු වැඩසටහන්, උපදේශනය, නීති සහය සහ සුබසාධන සේවා වැනි ආධාරක සේවා රාශියකට ප්‍රවේශය මෙම ලියාපදිංචිය මගින් ලැබේ. මෙම සේවාවන් ඔවුන්ගේ යහපැවැත්මට දායක වන අතර විදේශයන්හි සේවය කරන විට ඔවුන් මුහුණ දිය හැකි ඕනෑම අභියෝගයක් විසඳීමටද උපකාරී වේ.
  • දත්ත කළමනාකරණය සහ සැලසුම්කරණය: ලියාපදිංචිය මගින් විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන කරනු ලබන දත්ත ගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාමට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට හැකියාව ලැබේ. මෙම දත්ත ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී, සැලසුම් කිරීමේදී සහ විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ විශේෂිත අවශ්‍යතා ආමන්ත්‍රණය කිරීමේදී තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. එමගින් දැනුවත් තීරණ ගැනීමට පහසුකම් සපයයි.
  • අධීක්‍ෂණය සහ වගවීම: ලියාපදිංචි ශ්‍රමිකයින්ගේ විස්තීර්ණ ලේඛනයක් තිබීමෙන්, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ඔවුන්ගේ සංක්‍රමණ තත්ත්වය ඵලදායි ලෙස නිරීක්ෂණය කිරීමට, රැකියා තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කිරීමට හැකියාව ඇති අතර, වංචනික ක්‍රියාවන්ට හෝ අයථා ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ ඕනෑම බඳවා ගැනීමේ ආයතනයක් හෝ සේවා යෝජකයන් ඊට වගකීම දැරිය යුතුය.
SI