සපයනු ලබන සේවාවන්

මනුසවි දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය

විගමණික සේවකයන් සඳහා මනුසවි විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය

 

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය හා ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් හඳුන්වා දෙන ලද මනුසවි දායකත්ව විශ්‍රාම වැටුප් යෝජනා ක්‍රමය ශ්‍රී ලාංකීය විගමණික ශ්‍රමිකයන්හට වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වීමෙන් පසු විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදීම අරමුණු කරගත් වැදගත් මුලපිරීමක් වන අතර, සමාජ ආරක්ෂණය සහ මූල්‍ය ආධාර සැපයීම මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සිදු කෙරේ.

 

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී විදේශ රැකියා තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වූ මෙම ශ්‍රමිකයන්ගේ දිගුකාලීන සුබසාධන අවශ්‍යතා සපුරාලීම මෙම යෝජනා ක්‍රමයේ අරමුණයි.

 

මෙම විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභ;

 • වයස අවුරුදු 60න් පසු ජීවිත කාලය පුරා ලැබෙන මාසික විශ්‍රාම වැටුප
 • ශ්‍රමිකයා අවු. 80 ට පෙර මියගියහොත් නම් කරන ලද තැනැත්තාට අවු. 80 ක් සම්පූර්ණ වනතුරු විශ්‍රාම වැටුප
 • විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතය
 • ස්ථිර අර්ධ ආබාධිත ප්‍රතිලාභ සඳහා හිමිකම
 • ස්ථිර පූර්ණ ආබාධිත ප්රතිලාභ
 • මරණ පාරිතෝෂිතය

සටහන: වසර 2, 3 හෝ 4 ක කාලයක් සඳහා වාරික පදනම මත සාමාජිකත්වය සඳහා අයදුම් කරන සාමාජිකයින්ට ස්ථිර අර්ධ ආබාධිත ප්‍රතිලාභ සහ ස්ථිර පූර්ණ ආබාධිත ප්‍රතිලාභ හිමිවන්නේ එකඟ වූ කාල සීමාව තුළ නියමිත වාරික ගෙවීමෙන් පසුව පමණි.

 

සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකි ස්ථාන -

 • ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙහි ප්‍රධාන කාර්යාලය
 • ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙහි දිස්ත්‍රික් කාර්යාල
 • ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙහි ගුවන් තොටුපල ශාඛා
 • ප්‍රධාන කාර්යාලයල ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය
 • ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලයේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

 

වාරික ගෙවීම සඳහා බැංකු ගිණුමේ විස්තර -

 • ගිණුමේ නම - ශ්‍රී ලංකා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය
 • බැංකුවේ නම - මහජන බැංකුව
 • ශාඛාවේ නම - නුගේගොඩ
 • ගිණුම් අංකය - 174402140350212
 • SWIFT කේතය - PSBKLKLX023

ආබාධිත විගමණික ශ්‍රමිකයන් සඳහා සහන නිවාස ව්‍යාපෘතිය

විදේශ සේවයේ යෙදී සිටින අතරතුර සිදු වූ හදිසි අනතුරකින් ආබාධිත තත්වයට පත් වී එකී තත්ත්වය මත 65්‍රකට වඩා ඉපැයීමේ හැකියාව අහිමි වන, ස්ථිර ආබාධිත විගමණික ශුමිකයෙකුහට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් රුපියල් 10,00,000.00 වටිනා නිවසක් පරිත්‍යාග කරයි.

 

මේ සඳහා ශ්‍රමිකයාට අයත් ඉඩමක් තිබිය යුතු අතර, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් ස්ථානීය පරීක්ෂාවක් සිදුකර කරුණු තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසුව නිව‌සෙහි සැලසුම සකස් කිරීම, ඇස්තමේන්තු සැකසීම හා ඉදිකිරීම් කටයුතු අධීක්ෂණය ජාතික නිවාස අධිකාරිය හෝ අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

දරු දිරි තරඟය (දිවයින පුරා)

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ඉහත උත්සවය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් හට නිසි පිළිගැනීමක් ලබා දීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේ පාසල් යන දරුවන්ගේ ගායනය, නැටුම් සහ රචනා ලිවීම සහ කථික හැකියාව ල චිත්‍ර ඇඳීම යන ක්ෂේත්‍රවල කුසලතා වර්ධනය කිරීම සඳහා ය. සුබසාධන අංශය මගින් මෙම වැඩසටහන දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්, පළාත් මට්ටමින් සහ ජාතික මට්ටමින් පවත්වනු ලැබේ.

 

පොදු නිර්ණායක -

 • අයදුම් කළ දින සිට වසර 5ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ මාපියන් කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය
 • සුදුසුකම් ලත් අයදුම්කරුවන් මාර්ගගත ක්‍රමවේදය ඔස්සේ අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර මේ පිළිබඳව පුවත්පත් දැන්වීම් සහ කාර්යාංශ නිල වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු පළ කරනු ලබයි.

Scholarships for the Children of Migrant Workers

The SLBFE annually awards Scholarships to the children of Sri Lankan employees   those who got registered with the Bureau as follows.

 

 විස්තරය මුදල
5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සමත් දු දරුවන් රු. 20,000.00
Those who qualify for the G.C.E. Advanced Level  Examination රු. 25,000.00
විශ්වවිද්‍යාලවල සහ රාජ්‍ය කාර්මික විද්‍යාලයේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා සුදුසුකම් ලබන දු දරුවන් රු. 35,000.00

 

එක් එක් ශිෂ්‍යත්ව සඳහා තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක පහත සඳහන් පරිදි වේ.

 

 • පොදු තේරීම් නිර්ණායක - අදාළ ශිෂ්‍යත්වය සඳහා අයදුම් කළ දින සිට වසර 3ක් ඇතුළත ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා තිබිය යුතුය.
 • The eligible applicant should forward an application on line and this is published in the newspapers and the SLBFE web site.
 • 5th standard scholarship-The eligible applicant should have got minimum pass marks declared by the S.L. Examination Department for each district.
 • G.C.E.(O/L) – The eligible applicant should have passed G.C.E.(O/L) Examination in Sri Lanka with  3 credits  for language ,English and Mathematics.
 • G.C.E.(A/L) – The eligible applicant should have passed G.C.E.(A/L) Examination in Sri Lanka and should study in  a national university in the first year.

කාර්යාංශය විසින් සපයනු ලබන අනෙකුත් සේවාවන්

ළමා ආරක්ෂණ වැඩසටහන/ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන

 

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට රජයේ ආයතන අදාළ නිලධාරීන්ගේ සහාය ඇතිව ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කරයි. මෙම වැඩසටහන හරහා විශේෂ අවධානයක් අවශ්‍ය දරුවන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ට මූල්‍ය, සෞඛ්‍ය, පාසල් උපකරණ යනාදිය ලබා දීම සඳහා සහාය වේ.

 

සියලුම ලියාපදිංචි විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දරුවන්ට සඳහා සියලු පහසුකම් සහිත දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීම

 

විගමණික සේවකයින් සඳහා තෑගි වවුචර

 

කාර්යාංශය හි 5 වතාවකට වඩා ලියාපදිංචි වී ඇති සංක්‍රමණික සේවකයින් සඳහා තෑගි වවුචර බෙදා හැරීම.

 

පාසල් උපකරණ බෙදා දීම

 

මූල්‍ය දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දී ඇති අධ්‍යාපනය, ක්‍රීඩා සහ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම්වල විශේෂ කුසලතා දක්වන විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ගේ දු දරුවන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පාසල් උපකරණ ලබා දීම සිදු කරනු ලැබේ.

 

අවශ්‍යතා ඇති සංක්‍රමණික සේවකයින් සඳහා සුභසාධන ආධාර ලබාදීම.

 

බරපතල රෝගාබාධ, මරණ, ආබාධිත තත්වය යනාදී රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ හිමිකම් පෑමට අවස්ථාව නොලබන විගමණික ශ්‍රමිකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් මානුෂීය පදනම මත වන්දි ගෙවයි.

එවැනි අවශ්‍යතාවයක් පැනනගින විට සංක්‍රමණික සේවකයෙකු හෝ ඔහුගේ/ඇයගේ පවුලේ සාමාජිකයෙකු විසින් කරන ලද හිමිකම් ඉල්ලීමක් ස්වයං පැහැදිලි කිරීමේ ඉල්ලීමක් සමඟ පහත ලේඛනය ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අ) වෛද්‍ය වාර්තාව

ආ) ආදායම් වාර්තාව

ප්‍රාදේශීය ලේකම් නිර්දේශය සහිත ග්‍රාම නිලධාරී සහතිකය

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර අමතන්න-011 236 5471

SI