පරිපාලනය හා මුදල් කටයුතු

පරිපාලන හා මානව සම්පත් අංශය

කාර්යාංශයෙහි පරිපාලන සහ මානව සම්පත් අංශය කාර්යාංශයෙහි සමස්ත මෙහෙයුම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සඳහා සහය සේවා සපයන අතර, විවිධ දෙපාර්තමේන්තු අතර කාර්යක්ෂම සම්බන්ධීකරණය සහතික කරයි. ඵලදායි සම්බන්ධීකරණය සහ සහයෝගීතාව සහතික කිරීම සඳහා පරිපාලන අංශය ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය තුළ අනෙකුත් අංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි. ඔවුන් අනෙකුත් අංශ සඳහා උපකාරක සේවා සපයන අතර, අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු සන්නිවේදනය සඳහා පහසුකම් සපයයි, සහ උපාය මාර්ගික තීරණ ගැනීමට දායක වේග මීට අමතරව, ඔවුන් වාර්තා පවත්වාගෙන යාම, ලිපි හුවමාරුව කළමනාකරණය කිරීම, රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම සහ නිල සන්නිවේදනයන් හැසිරවීම වැනි පරිපාලන කාර්යයන් හසුරුවයි. කාර්යාල පරිශ්‍රය, උපකරණ සහ සැපයුම් නඩත්තු කිරීම ඇතුළු පහසුකම් කළමනාකරණය ද පරිපාලන අංශය විසින් අධීක්ෂණය කරනු ලැබේ. කාර්යාංශයට අවශ්‍ය භාණ්ඩ, සේවා සහ වැඩ ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ඒකකය වගකීම දරයි. මෙහිදි ඔවුන් ටෙන්ඩර් නිකුත් කිරීම, ලංසු තක්සේරු කිරීම සහ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම ඇතුළු විනිවිද පෙනෙන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කරනු ලැබේ. තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීම මෙම ඒකකය මගින් සහතික කරනු ලැබේ. තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය කාර්යාංශයෙහි තාක්ෂණික යටිතල පහසුකම් සහ ඩිජිටල් පද්ධති ගැන සැලකිලිමත් වේ. ඔවුන් ආයතනයේ පරිගණක ජාල, මෘදුකාංග යෙදුම්, දත්ත සමුදායන් සහ වෙබ් අඩවිය කළමනාකරණය කරනු ලැබේ. තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහය වන අතර කාර්ය මණ්ඩලයට තාක්ෂණික සහාය ලබා දෙයි.

 

පරිපාලන අංශයේ මානව සම්පත් ඒකකය පුද්ගල කළමනාකරණයට අදාළ කරුණු හසුරුවනු ලබන අතර, මෙයට බඳවා ගැනීම, තෝරා ගැනීම, පුහුණුවල කාර්ය සාධන ඇගයීම, උසස්වීම්, සේවක සබඳතා සහ සුබසාධන කටයුතුද ඇතුළත් වේ. ඔවුන් කාර්යාංශයෙහි නිපුණ ශ්‍රම බලකායක් සිටින බව සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න සේවා පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම සහතික කරයි.

මුදල් අංශය

කාර්යාංශයෙහි මූල්‍ය මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම මූල්‍ය අංශය සතු වේ. මූල්‍ය විනිවිදභාවය, වගවීම සහ මූල්‍ය රෙගුලාසි සහ ප්‍රතිපත්ති පිළිපැදීම සහතික කරන අතරම අයවැයකරණය, ගිණුම්කරණය, මූල්‍ය වාර්තාකරණය සහ විවිධ ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා අරමුදල් බෙදා හැරීම මෙම කාර්යයට ඇතුළත් වේ. විවිධ ක්‍රියාකාරකම්, ව්‍යාපෘති සහ වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම සඳහා ඔවුන් අනෙකුත් අංශ සහ දෙපාර්තමේන්තු සමඟ සමීපව කටයුතු කරයි. අංශය විසින් අතීත මූල්‍ය දත්ත විශ්ලේෂණය කරනු ලබන අතර, අනාගත අවශ්‍යතා පුරෝකථනය කරයි. ඒ අනුව සම්පත් වෙන් කරනු ලැබේ.

 

මූල්‍ය අංශය කාර්යාංශයෙහි ගිණුම් පද්ධතිය කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර, ඔවුන් ආදායම්ල වියදම්, වත්කම් සහ වගකීම් ඇතුළුව නිවැරදි සහ යාවත්කාලීන මූල්‍ය වාර්තා පවත්වාගෙන යනු ලබයි. ඔවුන් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම සහ ප්‍රමිතීන් පිළිපැදීම සහතික කරන අතර ආදායම් ප්‍රකාශ, ශේෂ පත්‍ර සහ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ වැනි මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කරනු ලැබේ. මෙම වාර්තා කාර්යාංශයෙහි මූල්‍ය තත්ත්වය සහ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක දළ විශ්ලේෂණයක් සපයනු ලබන අතර, ඔවුන් මුදල් ප්‍රවාහ අධීක්ෂණය, බැංකු ගිණුම් අධීක්ෂණය කරයි, සහ අරමුදල් නිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සහතික කරනු ලැබේ. තවද, ලියාපදිංචි ගාස්තු,දඩ සහ බදු වැනි විවිධ මූලාශ්‍රවලින් ආදායම් කළමනාකරණය කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ. අවශ්‍ය ද්‍රවශීලතාවය පවත්වා ගනිමින් අතිරික්ත අරමුදල්වල ප්‍රතිලාභ උපරිම කර ගැනීම සඳහා ආයෝජන උපාය මාර්ග සහ මාර්ගෝපදේශ ද අංශය විසින් සකස් කරනු ලැබේ.

මූල්‍ය අංශය මූල්‍ය ක්‍රියාවලි සහ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රම සක්‍රීයව සොයනු ලබන අතර, මූල්‍ය කළමනාකරණ මෘදුකාංග ක්‍රියාත්මක කිරීම, වාර්තා කිරීමේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කිරීම සහ ඩිජිටල් ගෙවීම් ක්‍රම වැලඳ ගැනීම වැනි මූල්‍ය මෙහෙයුම් විධිමත් කිරීම සඳහා තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම ඔවුන් ගවේෂණය කරනු ලැබේ. අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ උත්සාහයන් මූල්‍ය කළමනාකරණයේ වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයක් සහ නිරවද්‍යතාවයක් සඳහා දායක වේ.

SI