ටෙන්ඩර් කැඳවීම/ දැන්වීම්

ටෙන්ඩර් කැඳවීම/ දැන්වීම්

INVITATION FOR BIDS FOR PROVISION OF INSURANCE COVERAGE FOR THE SRI LANKAN MIGRANT WORKERS REGISTERING UNDER THE SRI LANKA BUREAU OF FOREIGN EMPLOYMENT (SLBFE)

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇඳුම් / නිල ඇඳුම් රෙදි ප්‍රසම්පාදනය

ශ්‍රි ලාංකික විගමණික ශ්‍රමිකයින්ගේ ගමන් බලපත්‍රවලට ඇලවීම සදහා ආරක්ෂිත මුද්දර මුදුනය කර සැපයිම

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

SI