පුහුණු වැඩසටහන්

program-image
සාත්තු සේවක

ස්වාධීනව තමන් ගැන සැලකිලිමත් වීමට නොහැකි පුද්ගලයින්ට අත්‍යවශ්‍ය සහාය සහ සහයෝගය ලබා දෙයි.

program-image
ගෘහ පාලන සහකාර යුරෝපය සහ නැගෙනහිර ආසියාව සඳහා (කාන්තා)

ගෘහ පාලන සහකාර කාන්තාවක් යනු නිවසක් තුළ පිරිසිදු, සංවිධානාත්මක සහ සුවපහසු ජීවන පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වගකිව යුතු දක්ෂ වෘත්තිකයෙකි.

program-image
Domestic House Keeping -Middle East

ගෘහ පාලන සහකාර කාන්තාවක් යනු නිවසක් තුළ පිරිසිදුල සංවිධානාත්මක සහ සුවපහසු ජීවන පරිසරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වගකිව යුතු දක්ෂ වෘත්තිකයෙකි.

program-image
ගෘහස්ථ ගෘහපාලන සහකාර - විදේශීය පළපුරුද්ද සහිත පුහුණුලාභීන් සදහා වන පුහුණු පාඨමාලාව

SI