ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ඒ.ඒ.එම්.හිල්මි මයා

සභාපති

ඩී.ඩී.පී. සේනානායක මයා

සාමාන්‍යාධිකාරි

එම්.ආර්.සී.බී. ඒකනායක මයා

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ජාත්‍යන්තර කටයුතු)

ඒ.පි.කේ.ලියන්වල මයා

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික කටයුතු)

ඒ.කේ.යු.රෝහණ මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගුවන් තොටුපළ)

පී.පී. වීරසේකර මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (රැකියා අනුමැති) 

වයි.සි.එන්.අබේගුණවර්ධන මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (අභ්‍යන්තර විගණන)

Mr.P.G.G.S.Yapa

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (විදේශ සබඳතා)

ජේ.එම්.ආර්.යූ. ජයසිංහ මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි ( පරිපාලන හා මානව සම්පත්)

පී එම් රත්නසිංහආරච්චි මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සමථ) වැ.බ.

ඩබ්ලිව් ඒ කේ කුමාරි මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) වැ.බ

රොහාන් විජේසේන මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (නීති) වැ.බ

ජේ.ඒ.ඩී.පී. මංජුල මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සමාජ සංවර්ධන) වැ.බ

SI