ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය

ඒ.ඒ.එම්.හිල්මි මයා

සභාපති

ඩී.ඩී.පී. සේනානායක මයා

සාමාන්‍යාධිකාරි

එම්.ආර්.සී.බී. ඒකනායක මයා

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ජාත්‍යන්තර කටයුතු)

ඒ.පි.කේ.ලියන්වල මයා

අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික කටයුතු)

පී.පී. වීරසේකර මයා

Additional General Manager (Local Affairs) Actg.

ඒ.කේ.යු.රෝහණ මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගුවන් තොටුපළ)

Mr.P.G.G.S.Yapa

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (විදේශ සබඳතා)

ජේ.එම්.ආර්.යූ. ජයසිංහ මයා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි ( පරිපාලන හා මානව සම්පත්)

පී එම් රත්නසිංහආරච්චි මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (සමථ) වැ.බ.

ඩබ්ලිව් ඒ කේ කුමාරි මිය

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (මුදල්) වැ.බ

ජේ.ඒ.ඩී.පී. මංජුල මයා

Deputy General Manager ( (Employment Approval & Publicity)) Actg.

SI