තොරතුරු දැනගැනිම

නම් කළ නිලධාරියා පිළිබඳ තොරතුරු

අමාත්‍යාංශයේ නම
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
නම
ඩි.ඩි.පි.සේනානායක මයා
තනතුර
සාමාන්‍යාධිකාරි
කාර්යාල ලිපිනය
අංක 234,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල
දුරකතන අංකය
(+94) 11 286 4110
ෆැක්ස් අංකය
(+94) 11 286 4144
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
gm@slbfe.lk

තොරතුරු නිලධාරියා

අමාත්‍යාංශයේ නම
කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය
නම
පී.පී.වීරසේකර මයා
තනතුර
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි(රැකියා අනුමැති)
කාර්යාල ලිපිනය
අංක 234,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල
දුරකතන අංකය
(+94) 11 286 4127
ෆැක්ස් අංකය
(+94) 11 288 2294
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
info_officer@slbfe.lk
SI