නවතම සිදුවීම්

නවතම සිදුවීම්

image-news
20 February

ආරක්ෂිත සංක්‍රමණය සහ මිනිස් වෙළදාම
image-news
19 February

"ජයගමු ශ්‍රී ලංකා" ජනතා ජංගම සේවා වැඩසටහන - මොනරාගල
image-news
02 February

"ජයගමු ශ්‍රී ලංකා" ජනතා ජංගම සේවා වැඩසටහන - අනුරාධපුරය
image-news
08 January

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLFBE) නුවරඑළියේ ශාඛා කාර්යාලයක් විවෘත කරයි
image-news
02 January

2024 විදේස්ගත ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ ව්‍යවසායකත්ව වසරයි
SI