හැඳින්වීම

කාර්යාංශය ගැන

1985 අංක 21 දරන පනත මඟින් ස්ථාපිත කර ඇති ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වර්තමානය වන විට කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන රටෙහි සමස්ථ ශ්‍රම විගමනය මෙහෙයවීමේ ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරය ඉටුකරනු ලබන රාජ්‍ය ආයතනය වේ. දේශීය ආර්ථිකයට දායකවෙමින් හා සියළුම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කරමින්, ජනතාවට තම කුසලතාවයන්ගෙන් එතෙර රැකියා වෙළඳපොලෙහි යහපත් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි කාර්යක්ෂම හා සමානත්වයෙන් යුතු මාර්ගයක් බිහි කිරීමේ පරමාර්ථයෙන් ආරම්භකර තිබුණු මෙම ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත රැකියා අවස්ථා පුළුල් කිරීම හා ඒවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම, විදේශ රැකියා කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම හා ඊට අවශ්‍ය සහාය ලබාදීම, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සේවය නියුතු ශ්‍රී ලාංකිකයින් හා රටතුළ වෙසෙන ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ සුභසාධනය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ විධිවිධාන අනුගමනය කිරීම යන අරමුණු මත ක්‍රියාත්මක වේ.

 

ඉහත අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා කාර්යාංශය විසින් දීප ව්‍යප්තව ක්‍රියාත්මකවන පළාත් කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මෙන්ම ලංකාවෙන් පිටත විදේශ දූත මණ්ඩල 16ක රැකියා හා සුභසාධන අංශ පිහිටුවා ඇති අතර, විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්ව ගොස් විවිධ ගැටළු වලට මුහුණු දුන් විගමනිකයින් තාවකාලිකව රඳවා ගැනීම සඳහා රැඳවුම් නිවාස 12ක් මෙම සුභසාධන අංශ යටතේ පවත්වාගෙන යනුු ලැබේ. කාර්යාංශය එහි නියාමන කාර්යයන්, සුභසාධන සේවා සහ නැවත ඒකාබද්ධ කිරීම් හරහා ශ්‍රී ලාංකික විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ ආරක්ෂාව, යහපැවැත්ම සහ සවිබ, ගැන්වීම සහතික කිරීමට උත්සාහ දරන අතර, රටේ ශ්‍රම සංක්‍රමණයෙහි තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වේ. තවද, විදේශ රැකියා සම්බන්ධයෙන් ගමනාන්ත රටවල් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම්/ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ඇතිකර ගැනීම, සදාචාරාත්මක බඳවා ගැනීමේ පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන්ගේ සමස්ත සුබසාධනය සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, විදේශීය රජයන් සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ සමීපව සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම සිදුකරයි.

දැක්ම

"එතෙර වෙළඳපොළ සඳහා නිපුණතාවයෙන් පිරි මිනිස් සම්පත සැපයීමේ ලොව හොඳම තේරීම බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වීම".

මෙහෙවර

"දේශීය ආර්ථිකයට දායක වෙමින් හා සියළුම පාර්ශවකරුවන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කරමින්, ජනතාවට තම කුසලතාවයන්ගෙන් එතෙර රැකියා වෙළඳපොළෙහි යහපත් ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකි කාර්යක්ෂම හා සමානත්වයෙන් යුතු මාර්ගයන් බිහිකිරීම".

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන අරමුණු

  • විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය නියාමනය හා පහසුකම් සැපයීම
  • ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සේවය නියුතු ශ්‍රී ලාංකික විගමනික ශ්‍රමිකයින්ගේ හා ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභසාධනය සැලසීම
  • ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා එතෙර රැකියා අවස්ථාවන් නංවාලීම හා සංවර්ධනය කිරීම

තත්ව ප්‍රතිපත්තිය

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශය, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ විශ්වාසය හා තෘප්තිය පවත්වා ගැනීමටත්, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමනයට දායක වීමටත්, සමාජ වගකීම් සහ සදාචාරාත්මක ව්‍යාපාරික භාවිතයන් සඳහා අපගේ කැපවීම තහවුරු කිරීමටත් අවශ්‍ය වේ.

The SLBFE committed to deliver high-quality services that meet the needs of our stakeholders while adhering to customer, legal, regulatory, and other relevant requirements.

We consider our employees as most valuable asset and develop their competence for continual improvement and maintain effectiveness of the Quality Management System in conforming to International Standards for providing better
services to our customers.

SI