සාමාන්‍ය තොරතුරු

ප්‍රධාන කාර්යාලය
 • ශ්‍රි ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
  අංක 234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත
  කොස්වත්ත
  බත්තරමුල්ල
 • දුරකථන අංකය : 009411-2864101 - 10
 • Fax                    : 009411-2880500
 • email                 : info@slbfe.lk
24 පැය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය
 • Telephone        : 009411-2879900 -2 /  hot line 1989
 • Fax                    : 009411-2879903
 • email                 : info_center@slbfe.lk
SI