ප්‍රධාන කාර්යාලය

අප හා සම්බන්ධ වන්න.

කාර්යාංශය සමඟ යාවත්කාලීනව සිටින්න.

ඉදිරි යොමු කිරිම් සඳහා ඔබ සම්බන්ධ කර ගත හැකි තොරතුරු අප වෙත ලබා දෙන්න.

# 234, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatta, Battaramulla.
(+94) 71 9 802 822


  අපගේ අංශ

  සමථ II අංශය
  අජන්තා සේනානායක මිය
  සමථ I අංශය
  කේ.එස්.පුෂ්පකුමාර මයා
  (+94) 11 288 2292
  මානව සම්පත් අංශය
  එම්.ඩි.සමරක්කොඩි මයා
  (+94) 11 288 7594
  පරිපාලන අංශය
  එම්.එස්. ප්‍රියදර්ශණ මිය
  (+94) 11 -288 7594
  පළමු අනුමැති අංශය
  යු.අයි.මඩිහහේවා මිය
  (+94) 11 286 4138
  අවසන් අනුමැති අංශය
  Ms.P.L.S.Athapatthu
  (+94) 11 286 4108
  මුදල් අංශය
  එම්.ඒ.පි.ප්‍රියදර්ශණ මයා
  (+94) 11 288 0559
  විදේශ සම්බන්ධතා I අංශය
  ඒ.එච්.එම්.ෂිබ්ලි මයා
  (+94) 11 207 6325
  මිනිස් වෙළදාමට එරෙහි කාර්යාංශ ඒකකය
  Ms. N.P.Jayasundara
  (+94) 11 288 4707
  අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
  Mr. S.T.Lalith
  (+94) 11 286 4128
  තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය
  එම්.එස්.විතානපතිරණ මිය
  (+94) 11 286 6002
  නීති අංශය
  Mr. M.R.Wijesena
  (+94) 11 287 3038
  බලපත්‍ර අංශය
  එච්.එම්.ඩි.පී. හේරත් මිය
  (+94) 11 277 7061
  නඩත්තු අංශය
  එස්.අයි.චාන්දනි මිය
  (+94) 11 286 4125
  ප්‍රචාරක අංශය
  කේ.එස්.ටි.එම්.කුලරත්න මයා
  (+94) 11 286 4150
  ප්‍රසම්පාදන අංශය
  බි.ඒ.රෝහිණී මිය
  (+94) 11 288 0564
  බඳවාගැනිම් - සාමාන්‍ය අංශය
  ඒ.කේ.සි.මංගලිකා මිය
  කොරියානු- බඳවාගැනිම් - කොරියානු අංශය
  Ms.S.A.A.P. Kumari
  (+94) 11 288 0570
  විශේෂ විමර්ශණ අංශය
  එච්.ඒ.කේ.කරුණාරත්න මයා
  (+94) 11 286 4118
  ප්‍රවාහන අංශය
  කේ.එම්.එන්. අනුරාධ මයා
  (+94) 11 286 4139
  තත්ව ආරක්ෂණ ඒකකය
  එන්.ඩි.ඒ. ජයසිංහ මිය
  (+94) 11 288 0571
  Recruitment General (Israel Unit)
  SI