ලැබුණු විදේශ රැකියාවක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීම

ස්වයං මාර්ගයෙන් රැකියා සඳහා විදේශ ගත වන ශ්‍රී ලාංකික ඔබ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමේදී දැන ගත යුතු කරුණු

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද 1994 අංක 4 සහ 2009 අංක 56 දරණ පනත් වලින් සංශෝධිත 1985 අංක 21 දරණ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ පනතේ 53 (3) වගන්තිය ප්‍රකාරව ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටත සේවා නියුක්තිය සඳහා බැහැර යන සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විසින් ම, එසේ පිටත් වීමට පෙර කාර්යාංශයෙහි ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඒ අනුව,

පළමුවරට රැකියා සඳහා විදේශ ගතවන ඔබ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන සහ අවශ්‍යතාවයන්

 • අදාල වයස් සීමාවන් සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතුය.(පහත දක්වා ඇත)
 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (කාර්යාංශ ලියාපදිංචිය සිදු කරන දින සිට ඉදිරියට මාස 06ක වලංගු කාලයක්තිබිය යුතුය)
 • වලංගු වීසා බලපත්‍රය හෝ එරටට ඇතුල්වීමේ බලපත්‍රය
 • සේවා ගිවිසුම
 • විදේශ පළපුරුද්ද/ මෙරට සේවා පළපුරුද්ද/ ආයතනික පුහුණුව/ වෘත්තිය පුහුණු සහතිකය/කාර්යාංශ පුහුණුව
 • බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ රැකවරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ වාර්තාව (අවුරුදු 45ට අඩු කාන්තාවන් සඳහා පමණි)

රැකියා සඳහා විදේශ ගතවන ඔබ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු අවම වයස් සීමාව

වයස් සීමාවන්:

 •  සියලුම රටවල් සඳහා වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි විය යුතුය

කාන්තාවක් ගෘහස්ත රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වීමට

 • සෞදි අරාබිය සඳහා වයස අවුරුදු 25 විය යුතුය
 • මැද පෙරදිග අනෙකුත් රටවල් සඳහා වයස අවුරුදු 23 විය යුතුය
 • මැද පෙරදිග නොවන රටවල් සඳහා වයස අවුරුදු 21 විය යුතුය

රැකියා සඳහා විදේශ ගතවන ඔබ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට සපුරා තිබිය යුතු විදේශීය හෝ දේශීය පළපුරුද්ද

 • ගෘහස්ථ රැකියාවක් සඳහා විදේශ ගත වනකාන්තාවක් නම් දින 150 ක විදේශීය පළපුරුද්දක් තිබිය යුතු(මෙය ගමන් වාර 3 කින් සපුරාලිය හැකිය.) අතර එය ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ගමන් වාරසටහන් මගින් හෝ ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපි මගින් තහවුරු විය යුතුය.
 • ගෘහස්ථ රැකියාවක් සඳහා විදේශ ගත වන පිරිමි ශ්‍රමිකයෙකු නම් හෝ ගෘහස්ථ නොවන රැකියාවක් සඳහා විදේශ ගත වනකාන්තා/පිරිමි ශ්‍රමිකයෙකු නම් දින 30 ක විදේශීය පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.(මෙය එක් ගමන් වාරයක දී සපුරාලිය යුතුය.)

පුහුණු ශ්‍රමිකයෙකු වශයෙන් රැකියාවකට යන්නේ නම් පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා දෙන වෘත්තීය පළපුරුද්ද ඇති බවට සේවා සහතිකයක් (සේවා කාලය මාස 6කට නොඅඩු විය යුතුය) හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතික/උපාධි සහතික/ඩිප්ලෝමා සහතික වල සත්‍ය පිටපත් ඉදිරිපත් කළයුතුය

රැකියා සඳහා විදේශ ගතවීමේදී ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට සපුරා තිබිය යුතු විදේශීය/දේශීය පළපුරුද්ද නොමැති ඔබට කාර්යාංශය වෙතින් ලබාගත හැකි පුහුණු පාඨමාලා

 • ගෘහස්ථ ගෘහපාලන සහකාර පාඨමාලාව - ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහිතව දින 15 ක්
 • ආයතනික හා කාර්මික ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සඳහා - දින 02 පුහුණුව (ගෘහස්ථ රැකියාවක් සඳහා විදේශ ගත වන පිරිමි ශ්‍රමිකයෙකු නම් හෝ ගෘහස්ථ නොවන රැකියා සඳහා විදේශ ගත වන කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයට මෙම පුහුණුව හැදෑරිය හැකිය.)
 • සයිප්‍රසයේ ගෘහාශ්‍රිත හෙද රැකියා සඳහා විදේශගත වන පිරිමි ශ්‍රමිකයන්ට හෙද සේවයේ මාස 6කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇත්නම් දින 2ක ගෘහස්ත නොවන පුහුණු පාඨමාලාවක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ හැක.
 • පරතරය පිරවීම (Gap Filling) පාඨමාලාව - (මැදපෙරදිග රටවල් සඳහා වූ ගෘහස්ථ ගෘහපාලන සහකාර පාඨමාලාව හදාරා ඇති කාන්තාවන් ගෘහස්ථ රැකියාවක් සඳහා මැදපෙරදිග නොවන රටකට විදේශ ගතවන විට)
 • සාත්තු සේවක පුහුණු පාඨමාලාව - ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහිතව දින 30
 • ගෘහස්ථ පුහුණු පාඨමාලාව - දින 7 (විදේශ රටක පෙර පළපුරුද්ද ලිපිලේඛන මඟින් සනාථ කළ නොහැකි සහ පුහුණු සහතිකයේ කාලය වසර 10 ඉක්මවූ ගෘහස්ථ කාන්තාවන්ට යොමුවිය හැකිය)
 • පුහුණු ශ්‍රමිකයෙකු වශයෙන් රැකියාවකට යන්නේ නම් පිළිගත් ආයතනයකින් ලබා දෙන වෘත්තීය පළපුරුද්ද ඇති බවට සේවා සහතිකයක් (සේවා කාලය මාස 6කට නොඅඩු විය යුතුය) හෝ වෘත්තීය සුදුසුකම් පිළිබඳ සහතික/උපාධි සහතික/ඩිප්ලෝමා සහතික වල සත්‍ය පිටපත් ඉදිරිපත් කළයුතුය.

රැකියා සඳහා විදේශගත වන විට ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු සේවා ගිවිසුම

 • ගෘහ සේවය සඳහා විදේශගත වන පිරිමි / කාන්තා ඔබගේ රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය මගින් තහවුරු කළ යුතුය. (කටාර්, කුවේට්, ඕමානය, බහරේන්, ජෝර්දානය, ලෙබනනය, සෞදි අරාබිය, ඊශ්‍රායලය, සයිප්‍රසය, මැලේසියාව, මාලදිවයින, සිංගප්පූරුව සහ දකුණු කොරියාව)
 • කාන්තාවක් ගෘහස්ත නොවන නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෙකු ලෙස කුවේටයට යන්නේ නම, රැකියා කොන්ත්‍රාත්තුව කුවේට් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයෙන් හෝ වාණිජ මණ්ඩලයෙන් සහතික කළ යුතුය.
 • මැදපෙරදිග ගෘහ සේවය සඳහා විදේශගත වන කාන්තාවන් සඳහා, සේවා යෝජකයා විසින් ආපසු නොගෙවන ඇමරිකානු ඩොලර් 1500 ක ආරක්ෂිත තැන්පතුවක් රැකියා සහ සුබසාධන අංශය ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලවල තැන්පත් කළ යුතුය.
 • ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ රැකියා සහ සුබසාධන අංශ ක්‍රියාකාරී නොවන සියලුම රටවල් සඳහා මෙන්ම එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය සඳහා විදේශගත වන ගෘහස්ථ පිරිමි/කාන්තා ශ්‍රමිකයන් දේශීයව ඇමරිකානු ඩොලර් 60 සේවා කොන්ත්‍රාත්තු ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය.
 • කාන්තාවක් කුවේට් හැර වෙනත් ඕනෑම රටක ගෘහාශ්‍රිත නොවන නුපුහුණු රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වන්නේ නම් හෝ ඇඟලුම් කම්හලක රැකියාවක් සඳහා විදේශගත වන කාන්තාවක් නම්, සේවා කොන්ත්‍රාත්තු ගාස්තුව (ඇමරිකානු ඩොලර්42ට සමාන මුදලක්) දේශීයව ගෙවිය යුතුය. ඕනෑම රටකට සංචාරක වීසා මගින් විදේශ ගතව එරට දී ගෘහස්ථ නොවන නුපුහුණු අඩු නිපුනතා සහිත රැකියාවකට හෝ ඇඟළුම් ක්ෂේත්රශයේ රැකියාවකට නැවත ඇතුළුවීමේ වීසා (Re-EntryVisa) සහිතව විදේශ ගතවන කාන්තාවක් නම් සේවාගිවිසුම් සහතික කිරීමේ ගාස්තු (ඇමරිකානු ඩොලර් 42ට සමාන මුදලක්) දේශීයව ගෙවිය යුතුය.

රැකියා සඳහා විදේශ ගතවීමට බලාපොරාත්තු වන කාන්තා ඔබ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වීමට ඉදිරිපත් කළ යුතු, තම බාලවයස්කාර දරුවන්ගේ රැකවරණ වැඩ පිළිවෙළ පිළිබඳ වාර්තාව

 • රැකියාවක් සදහා විදේශ ගතවීමට අපේක්ෂිත වයස අවුරුදු 45ට අඩු කාන්තාවන් විසින් තමන්ට දරුවන් සිටින/නොසිටින බව සහ වයස අවුරුදු දෙකට (02) වැඩි සහ අවුරුදු දහ අටට අඩු අවිවාහක දරුවන් සිටින කාන්තාවන් විසින් එම දරුවන්ගේ රැකවරණය හා අධ්‍යාපනය සැලසීමට අදාළ වැඩපිළිවෙල දිවුරුම් ප්‍රකාශ මගින් තහවුරු කර අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සංවර්ධන නිලධාරී (විදේශ රැකියා)වෙත ලබාදී තිබිය යුතුය. මෙම වාර්තාවක වලංගුකාලය වනුයේ සංවර්ධන නිලධාරී විසින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙත කෙටි පණිවුඩය(SMS) යොමු කළ දිනයේ සිට මාස නවයකි(09).
 • දරුවන්ගේ රැකවරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳ වාර්තාව ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයෙන් පහත සඳහන් අවශ්‍යතා සම්පුර්ණ කරන ලද කාන්තාවන් නිදහස් කරනු ලැබේ. රැකියාවක් සඳහා විදේශගතව සිට නැවත ඇතුළුවීමේ වීසා (re-entry visa) සකස් කරගෙන මෙරටට පැමිණෙන කාන්තාවන් මාස 06ක කාලයක් ඇතුළත නැවත විදේශගත වීම.
 • නේවාසික වීසා, ශිෂ්‍ය වීසා සහ භාරකාරීත්වය යටතේ පවතින වීසා සහිතව ප්‍රථම වරට විදේශගතව සිට කෙටිකාලයක් (මාස 06ක්) වලංගු නැවත ඇතුල්වීමේ වීසා සහිතව විදේශගතවීමට දිවයිනට පැමිණෙන කාන්තාවන්
 • දරුවන් සමඟ විදේශගතවන කාන්තාවන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙහි ලියාපදිංචි වී රැකියාවක් සඳහා විදේශගතව සිට පැමිණ මාස09ක් ඇතුළත නැවත විදේශගත වන කාන්තාවන්

රැකියා සඳහා විදේශගත වීම සඳහා ඔබගේ ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේඛන සහ අවශ්‍යතාවයන්

 • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (ලියාපදිංචිය සිදු කරන දින සිට ඉදිරියට මාස 06ක කාලයක් වලංගුව තිබිය යුතුය)
 • නැවත ඇතුල්වීමේ වීසා බලපත්‍රය
 • පෙර ලියාපදිංචියට අදාල වීසා බලපත්‍රය
 • නැවත ඇතුළුවීමේ වීසා බලපත්‍රයේ සේවා යෝජක තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවන්හි දී රැකියා ස්ථානයෙන් ලබාගත් ලිපියක් හෝ ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

(කරුණාකර සෞදි අරාබිය සඳහා ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේදී ඉකාමා කාඩ්පත හෝ පිටපතක් ඉදිරිපත් කරන්න)

• when you go abroad for employment, fees that you should pay to register with the Sri Lanka Bureau of Foreign Employment

  The initial registration fee is Rs.22,027.00 -(Rs.18,200.00 + 18% (VAT) + 2.5%(SSCL) 

 • විදේශ රැකියාවක් සඳහා පළමු වරට කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචිය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී
 • නැවත ඇතුළුවීමේ වීසා (Re-Entry visa) මගින්, අවසන් වරට ලියාපදිංචිය ලබා ඇති සේවා යෝජක නොවන වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත විදේශ ගත වීමේ දී
 • When going abroad on a re-entry visa (went abroad on a tourist visa, then obtained a work visa and returning to Sri Lanka on a re-entry visa).

ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තුව රු.4,599.00 (Rs.3,800.00 +18% (VAT)+2.5%(SSCL)

 • නැවත ඇතුල්වීමේ වීසා බලපත්‍රයක් සහිතව අවසන් ලියාපදිංචි සේවා යෝජකයා වෙත විදේශගත වන විට
 • අවසන් ලියාපදිංචි සේවායෝජකයා යටතේවෙනත් රටක රැකියාවකට යන විට

අවසන් වරට ලියාපදිංචි වූ සේවායෝජකයාගෙන් නව වීසා බලපත්‍රයක්/ රැකියා ගිවිසුමක් ලැබීමෙන් පසු (අවසන් ලියාපදිංචියෙන් පසු සේවායෝජකයෙකු නොවන වෙනත් සේවා යෝජකයෙකු වෙත විදේශගත වී නොතිබිය යුතුය)

 • ලියාපදිංචිය ලබාගැනීමෙන් පසුව විදේශ ගත නොවන අවස්ථාවකදී ලියාපදිංචි ගාස්තු ආපසු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වූ දින සිට දින 120ක් ඉක්මවීමට පෙර රක්ෂණ සහතිකය, මුදල් ලදුපතේ පාරිභෝගික පිටපත, විදේශ ගමන් බලපත්‍රය,බැංකු ගිණුමේ ඡායා පිටපතක් සමග ඉල්ලීම් ලිපියක් කාර්යාංශයේ මුදල් අංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

සටහන : කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි වී සිටින වයස අවුරුදු 65 ට වැඩි පුද්ගලයෙකුට කාර්යාංශය විසින් සපයනු ලබන නොමිලේ දේශීය රක්ෂණ ආවරණයේ ප්‍රතිලාභ හිමි නොවේ

SI