කොරියාව

කොරියාව

කොරියානු රැකියා අවස්ථා

 

කොරියානු රැකියා අවස්ථා සඳහා පිටත්කිරීම ක්‍රමවේද 03 ක් යටතේ ක්ෂේත්‍ර 04 ක් (ධීවරලනිෂ්පාදන,ඉදිකිරීම් හා නැව් කර්මාන්තය) ආවරණය වන පරිදි සිදු වේ.

 

  • සාමාන්‍ය කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරීක්ෂණය සමත්වූවන් (English / Sinhala / Tamil)
  • විශේෂ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා පරික්ෂණය සමත්වූවන් (English / Sinhala / Tamil)
  • නැවත පිටත්වන්නන් (English / Sinhala / Tamil)

නවතම නිවේදනය

country_announcement_image

කොරියාවේ සේවය කල කාලය තුල හිමි රක්ෂණ මුදල් සම්බන්ධව නිවේදනය

country_announcement_image

Unclaimed Insurance while Serving in Korea

country_announcement_image

Announcement of Final Test Result of 7th(Manufacturing 3rd & Fishery 2nd round) EPS -Point System

country_announcement_image

Announcement of Skill Test Date of 7th(Manufacturing 3rd & Fishery 2nd round) EPS -Point System

country_announcement_image

ඇගයිම් මත ලකුණු ලබා දිමේ 7වන කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණ ප්‍රථිඵල (නිෂ්පාදන- 3 සහ ධිවර - 2

country_announcement_image

ඇගයිම් මත ලකුණු ලබා දීමේ 9වන කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය-2024

country_announcement_image

Special Announcement for Korean Job Seekers

country_announcement_image

කොරියාවේ සේවා කාලය තුළ රක්ෂණ මුදල් සම්බන්ධ නිවේදනය

country_announcement_image

කොරියානු විභාග ප්‍රවේශ ගෙවීමේ දිනය 2024.02.29 දක්වා දීර්ඝ කර ඇත

country_announcement_image

කොරියානු භාෂා පරික්ෂණය සදහා විභාග අයදුම්පත් නිකුත් කිරීම - 2024

country_announcement_image

කොරියානු භාෂා අපේක්ෂකයින් සදහා විශේෂ නිවේදනයයි

country_announcement_image

Registration for Korean Language Test-2024 - Instructions for Applicants

country_announcement_image

කොරියානු රැකියා අපේක්ෂකයින් සදහා ඇගයුම් මත ලකුණු ලබා දිමේ කොරියානු පරීක්ෂණය හදුන්වා දීම

country_announcement_image

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබා දීමේ 7 වන කොරියානු පරීක්ෂණ සංශෝධන ප්‍රථිඵල

country_announcement_image

ඇගයුම් මත ලකුණු ලබා දිමේ 7වන කොරියානු පරීක්ෂණ ප්‍රථිඵල

country_announcement_image

විශේෂ නිවේදනයයි

SI