නවතම ප්‍රවෘත්ති

නවතම ප්‍රවෘත්ති

image-news
07/16/2024
විගමණික ශ්‍රමිකයින්ට සහන රැසක් සමගින් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්යාංශ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේ
image-news
07/02/2024
“Jayagamu Sri Lanka” – Batticaloa
image-news
06/25/2024
විගමණික ශ්‍රමිකයින්ට සහන රැසක් සමගින් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කාර්යාංශ මධ්‍යස්ථානය විවෘත කෙරේ
image-news
06/06/2024
බදුල්ලේ පාසල්වලට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් ස්මාට් බෝඩ් පිරිනමයි.
image-news
06/05/2024
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් මාධ්‍ය සංසදය පිහිටුවයි
image-news
02/06/2024
සුහුරු දරු පරපුරට විදෙස් සේවා කාර්යාංශයෙන් Smart Board…
image-news
01/08/2024
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLFBE) නුවරඑළියේ ශාඛා කාර්යාලයක් විවෘත කරයි.
image-news
01/01/2024
2024 විදේස්ගත ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ ව්‍යවසායකත්ව වසරයි
image-news
11/24/2023
වියළි සලාක වවුචර ලබාදීමේ වැඩසටහනේ සමාරම්භක උත්සවය
SI