ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය අමතන්න

ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය අමතන්න

නම තනතුර දුරකතන අංකය ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
ඒ.ඒ.එම්.හිල්මි මයා සභාපති (+94) 11 286 4142 / (+94) 11 286 7599 (+94) 11 286 4141 chmn@slbfe.lk
ඩි.ඩි.පි.සේනානායක මයා සාමාන්‍යාධිකාරි (+94) 11 286 4110 (+94) 11 286 4144 gm@slbfe.lk
ආර්.කේ.කේ.එම්.පී. රන්දෙණිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (දේශීය කටයුතු) (+94) 11 207 6056 (+94) 11 207 6057 addgmla@slbfe.lk
එම්.ආර්.සී.බි.ඒකනායක මයා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ජාත්‍යන්තර කටයුතු) (+94) 11 287 2124 (+94) 11 288 5171 addgmia@slbfe.lk
ඒ.පි.කේ.ලියන්වල මයා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී (ආයතනික කටයුතු) (+94) 11 287 2399 (+94) 11 287 2399 addgmca@slbfe.lk
පි.පි.වීරසේකර මයා Additional General Manager (Local Affairs) (+94) 11 288 6813 (+94) 11 288 6813 addgmla@slbfe.lk
ඒ.කේ.යු.රෝහණ මයා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ගුවන් තොටුපළ) (+94) 11 286 7976 (+94) 11 286 6002 dgm_it@slbfe.lk
Mr. P.G.G.S.Yapa නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (විදේශ සම්බන්ධතා/ පර්යේෂණ) (+94) 11 286 4100 (+94) 11 286 4100 dgm_fr@slbfe.lk
රසික ජයසිංහ මයා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි ( පරිපාලන හා මානව සම්පත්) (+94) 11 286 4127 (+94) 11 288 2294 dgm_admin@slbfe.lk
Ms.N.Y.Samarasekara වැ.බ.නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (නීති) (+94) 11 286 4184 (+94) 11 286 4184 dgm_legal@slbfe.lk
පි.එම්.රත්නසිංහආරච්චි මිය වැ.බ.නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (සමථ) (+94) 11 286 4130 (+94) 11 286 4132 dgm_concil@slbfe.lk
ඩබ්.ඒ.කේ.කුමාරි මිය වැ.බ.නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (මුදල්) (+94) 11 286 4120 (+94) 11 286 4120 dgm_fin@slbfe.lk
ජේ.ඒ.ඩි.පි.මංජුල මයා Actg. Deputy General Manager ( (Employment Approval & Publicity) (+94) 11 288 2229 (+94) 11 288 2229 dgm_approval@slbfe.lk
එල්.වයි. පතිරණ මයා වැ.බ.නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි (පුහුණු / බඳවා ගැනීම) (+94) 11 288 4771  (+94) 11 287 2183 dgm_training@slbfe.lk
ජී.ටී.එස්.සී.විජේරත්න මිය වැ.බ. නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන) (+94) 11 287 2124 (+94) 11 288 5171 dgm_planning@slbfe.lk
Ms.B.A.Rohini Actg. Deputy General Manager (Logistic & Licensing) (+94) 11 2864170 (+94) 11 2864170 dgm_logistics@slbfe.lk
Mr.H.W.Samantha Actg. Deputy General Manager(Social Development) (+94) 11 288 2229 (+94) 11 288 2229 dgm_sd@slbfe.lk
Mr. R.A.S.Chaminda Actg. Deputy General Manager  (Internal Audit) Actg.  (+94) 11 286 6856 (+94) 11 286 4115 dgm_int.audit@slbfe.lk
SI