ආදර්ශ පත්‍රිකා

ළමා රැකවරණ වැඩපිළිවෙල සහ ස්වයං ප්‍රකාශය
විදේශ ගතවීමට අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ගේ දරුවන් සඳහා වු ළමා රැකවරණ වැඩපිළිවෙල

ස්වයං ප්‍රකාශන පෝරමය - කාන්තා වයස අවුරුදු 45 ට වැඩි

රැකියාවන් සඳහා විදේශ ගතවීමට අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ගේ දරුවන්ගේ ළමා රැකවරණ වැඩපිළිවෙල (දරුවන් සහිත)

රැකියාවන් සඳහා විදේශ ගතවීමට අපේක්ෂිත කාන්තාවන්ගේ දරුවන්ගේ ළමා රැකවරණ වැඩපිළිවෙල (දරුවන් නොමැති)

විදේශගතවීම සඳහා දිව්රුම් ප්‍රකාශය (දරුවන් සහිත)

විදේශගතවීම සඳහා දිව්රුම් ප්‍රකාශය (දරුවන් නොමැති)

රැකියා ඇණවුම් අනුමත කිරිම

සභාපති චක්‍රලේඛ 52/2021 ට අනුව ඇටෝර්නි බලපත්‍රය

පළමු අනුමැති ඉදිරිපත් කිරිමේ පෝරමය(J පෝරමය)

ඉල්ලීම් ලිපිය - රැකියා ඇණවුම් - ගෘහස්ථ නොවන

බඳවාගැනීමේ ගාස්තු පිළිබඳ ප්‍රකාශය (F2 පෝරමය)

බඳවාගැනීම්වලට අදාළව කොමිස් මුදල් ලැබීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශය (F3 පෝරමය)

විද්‍යුත් මාධ්‍ය හරහා රැකියා ඇබෑර්තු ප්‍රචාරණය කිරිමේ අයඳුම්පත්‍රය (FT F27)

නව රැකියා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා අයඳුම්කිරිමට අදාළව තොරතුරු සහ උපදෙස්

රැකියා ඇණවුමේ සඳහන් රැකියාවලට අදාළ සුදුසුකම් හා පෙර පළපුරුද්ද පිළිබඳ තොරතුරු සඳහන් පෝරමය (F පෝරමය)

ජපන් සහ පෝලන්ඩ් - බඳවාගැනීමේ ගාස්තු පිළිබඳ ප්‍රකාශය (F2 පෝරමය)

රැකියා ඇණවුම් අනුමත කිරිමේ අයඳුම්පත්‍රය

බලපත්‍ර

නව රැකියා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා අයඳුම්කිරිමට අදාළව තොරතුරු සහ උපදෙස්

නව රැකියා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා වු ඉල්ලීම් ලිපිය

නව රැකියා බලපත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා වු අයඳුම්පත්‍රය

ස්වයං ලියාපදිංචිය

මැදපෙරදිග ගෘහස්ථ සහයක සඳහා සේවා ගිවිසුම්

විදේශ රැකියාවක් සඳහා ලියාපදිංචිවිමට අදාළ තොරතුරු

SI