கண்ணோட்டம்

பணியகம் பற்றி

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் இலங்கை ஊழியர்களுக்கான வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு செயல்முறையை ஒழுங்குபடுத்துவதிலும் எளிதாக்குவதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியக சட்டத்தின் கீழ் 1985 இல் நிறுவப்பட்டதுஇ தற்போது தொழிலாளர் அமைச்சின் கீழ் இயங்குகிறது. மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அதன் செயல்பாடுகள் நாடு முழுவதும் வலையமைப்பு மற்றும் 13 நாடுகளில் உள்ள உலகளாவிய வலையமைப்பு மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

 

பணியகம் அதன் ஒழுங்குமுறை செயல்பாடுகள்இ நலன்புரி சேவைகள் மற்றும் மீள் ஒருங்கிணைப்பு முயற்சிகள் மூலம், இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் அதிகாரமளித்தல் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்த பாடுபடுகிறது. நாட்டின் தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு துறையின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கிறது. இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களை வளர்ப்பதற்கும், நெறிமுறையான ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறைகளை ஊக்குவிப்பதற்கும், இலங்கை புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் ஒட்டுமொத்த நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்கள் பங்களிக்கின்றனர்.

நோக்கு

“வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு திறன்மிக்க மனித வளத்தை வழங்குவதில் உலகின் சிறந்த தெரிவாக இலங்கையை உருவாக்குவது.”

சேவை

“ தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு பங்காற்றுவதுடன், சகல சாராரினதும் உரிமை நலன்களைப் பேணி, பொதுமக்களுக்கு தமது திறன்களைக் கொண்டு வெளிநாட்டு சந்தைகளில் நன்மையான பயன்களைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வினைத்திறன் மிக்க, நியாயமான வழிமுறைகளை உருவாக்குவது”

முக்கிய நோக்கங்கள்

  • வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புத் தொழிலை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் எளிதாக்குதல்
  • இலங்கைக்கு வெளியில் பணிபுரியும் இலங்கையர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பான நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு
  • இலங்கைக்கு வெளியே உள்ள இலங்கையர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்

தரக் கொள்கை

Sri Lanka Bureau of Foreign Employment strive to maintain the trust and satisfaction of our customers, contribute to the advancement of the foreign employment sector in Sri Lanka, and uphold our commitment to social responsibility and ethical business practices.

The SLBFE committed to deliver high-quality services that meet the needs of our stakeholders while adhering to customer, legal, regulatory, and other relevant requirements.

We consider our employees as most valuable asset and develop their competence for continual improvement and maintain effectiveness of the Quality Management System in conforming to International Standards for providing better
services to our customers.

TA