மூத்த நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்

மூத்த நிர்வாகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்

பெயர் நிலை Telephone Fax மின்னஞ்சல் முகவரி
திரு. ஏ.ஏ.எம்.ஹில்மே தலைவர் (+94) 11 286 4142 / (+94) 11 286 7599 (+94) 11 286 4141 chmn@slbfe.lk
திரு. டி.டி.பி. சேனநாயக்க பொது மேலாளர் (+94) 11 286 4110 (+94) 11 286 4144 gm@slbfe.lk
திரு. ஆர்.கே.கே.எம்.பி.ரந்தெனிய கூடுதல் பொது மேலாளர் (உள்ளூர் விவகாரங்கள்) (+94) 11 207 6056 (+94) 11 207 6057 addgmla@slbfe.lk
திரு.எம்.ஆர்.சி.பி.ஏகநாயக்க கூடுதல் பொது மேலாளர் (சர்வதேச விவகாரங்கள்) (+94) 11 287 2124 (+94) 11 288 5171 addgmia@slbfe.lk
திரு. ஏ.பி.கே.லியான்வாலா கூடுதல் பொது மேலாளர் (கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள்) (+94) 11 287 2399 (+94) 11 287 2399 addgmca@slbfe.lk
பி.பி. வீரசேகர திருமதி Additional General Manager (Local Affairs) (+94) 11 288 6813 (+94) 11 288 6813 addgmla@slbfe.lk
திரு. ஏ.கே.யு. ரோஹண துணை பொது மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் விமான நிலையம்) (+94) 11 286 7976 (+94) 11 286 6002 dgm_it@slbfe.lk
Mr. P.G.G.S.Yapa துணை பொது மேலாளர் (வெளிநாட்டு உறவு/ ஆராய்ச்சி) (+94) 11 286 4100 (+94) 11 286 4100 dgm_fr@slbfe.lk
திரு. ரசிக ஜெயசிங்க Deputy General Manager (Administration & HR) (+94) 11 286 4127 (+94) 11 288 2294 dgm_admin@slbfe.lk
Ms.N.Y.Samarasekara சட்டம்.சட்டம் துணை பொது மேலாளர் (சட்ட) (+94) 11 286 4184 (+94) 11 286 4184 dgm_legal@slbfe.lk
திருமதி பி.எம். ரத்னசிங்காராச்சி சட்டம்.சட்டம் துணை பொது மேலாளர் (சமரசம்) (+94) 11 286 4130 (+94) 11 286 4132 dgm_concil@slbfe.lk
செல்வி டபிள்யூ.ஏ.கே. குமாரி சட்டம்.ட்டம் துணை பொது மேலாளர் (நிதி) (+94) 11 286 4120 (+94) 11 286 4120 dgm_fin@slbfe.lk
திரு. ஜே .ஏ. டி.பி.மஞ்சுளா Actg. Deputy General Manager ( (Employment Approval & Publicity) (+94) 11 288 2229 (+94) 11 288 2229 dgm_approval@slbfe.lk
திரு. எல்.ஒய். பத்திரனா சட்டம் துணை பொது மேலாளர் (பயிற்சி / ஆட்சேர்ப்பு) (+94) 11 288 4771  (+94) 11 287 2183 dgm_training@slbfe.lk
ஜி.டி.எஸ்.சி.விஜேரத்ன சட்டம் துணை பொது மேலாளர் (வணிக ஊக்குவிப்பு) (+94) 11 287 2124 (+94) 11 288 5171 dgm_planning@slbfe.lk
Ms.B.A.Rohini Actg. Deputy General Manager (Logistic & Licensing) (+94) 11 2864170 (+94) 11 2864170 dgm_logistics@slbfe.lk
Mr.H.W.Samantha Actg. Deputy General Manager(Social Development) (+94) 11 288 2229 (+94) 11 288 2229 dgm_sd@slbfe.lk
Mr. R.A.S.Chaminda Actg. Deputy General Manager  (Internal Audit) Actg.  (+94) 11 286 6856 (+94) 11 286 4115 dgm_int.audit@slbfe.lk
TA