மூத்த மேலாண்மை

மூத்த மேலாண்மை

திரு. ஏ.ஏ.எம். ஹில்மி

தலைவர்

திரு. டி.டி.பி. சேனநாயக்க

பொது மேலாளர்

திரு. எம்.ஆர்.சி.பி.ஏகநாயக்க

கூடுதல் பொது மேலாளர் (சர்வதேச விவகாரங்கள்)

திரு. ஏ.பி.கே.லியான்வாலா

கூடுதல் பொது மேலாளர் (கார்ப்பரேட் விவகாரங்கள்)

திரு. பி.பி. வீரசேகர

Additional General Manager (Local Affairs) Actg.

திரு. ஏ.கே.யு. ரோஹண

துணை பொது மேலாளர் (தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் விமான நிலையம்)

Mr.P.G.G.S.Yapa

துணை பொது மேலாளர் (வெளிநாட்டு உறவு)

திரு. ஜே.எம்.ஆர்.யு. ஜெயசிங்க

Deputy General Manager (Administration & HR)

Ms. P. M. Rathnasinghaarachchi

துணை பொது மேலாளர் (சமரசம்) செயல்.

திருமதி வ.ஏ.கே.குமாரி

துணை பொது மேலாளர் (நிதி) செயல்.

திரு. ஜே.ஏ.டி.பி.மஞ்சுளா

Deputy General Manager ( (Employment Approval & Publicity)) Actg.

TA