தகவல் அறியும் உரிமை

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி பற்றிய தகவல்

அமைச்சின் பெயர்
தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்
பெயர்
டி.டி.பி. சேனாநாயக்க மாயா
நிலை
பொது மேலாளர்
அலுவலக முகவரி
எண் 234, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி எண்
(+94) 11 286 4110
தொலைநகல் எண்
(+94) 11 286 4144
மின்னஞ்சல் முகவரி
gm@slbfe.lk

தகவல் அதிகாரி

அமைச்சின் பெயர்
தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம்
பெயர்
பி.பி. வீரசேகர திருமதி
நிலை
துணை பொது மேலாளர் (வேலை அனுமதி)
அலுவலக முகவரி
எண் 234, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை, கொஸ்வத்தை, பத்தரமுல்ல
தொலைபேசி எண்
(+94) 11 286 4127
தொலைநகல் எண்
(+94) 11 288 2294
மின்னஞ்சல் முகவரி
info_officer@slbfe.lk
TA