பொதுவான செய்தி

தலைமை அலுவலகம்
 • இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம்
  எண் 234, டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
  கொஸ்வத்தை,
  பத்தரமுல்ல
 • தொலைபேசி எண் : 009411-2864101 – 10
 • Fax                    : 009411-2880500
 • email                 : info@slbfe.lk
24 மணி நேரம் தகவல் மையம்
 • Telephone        : 009411-2879900 -2 /  hot line 1989
 • Fax                    : 009411-2879903
 • email                 : info_center@slbfe.lk
TA