00
01
01
02
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19

வெளிநாட்டு வேலைவய்ப்பு பற்றிய வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கை - 2013

 

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் பல்வேறு வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கைகள் இணையத்தளத்தின் இந்தப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த அறிக்கைகள் இலங்கையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறையின் போக்குகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பற்றிய தொடர்ச்சியான மதிப்பாய்வை வழங்குகின்றன.

 
உள்ளடக்கம்

உள்ளடக்கம் மற்றும் அறிமுகம்

புறப்பாடுகள்

நாடு வாரியான புறப்பாடுகள்

மாவட்டம் மற்றும் நாடு வாரியாக

பிரதேச செயலகங்கள்

வயது குழு

அந்நிய செலாவணி வருவாய்

 

பயிற்சி நெட்வொர்க்

புகார்களின் பகுப்பாய்வு

உரிமம் பெற்றவர்களின் சிதறல்

வெளிநாட்டிற்கான புறப்பாடுகள்

 

காப்பீட்டுத் திட்டம்/தொழிலாளர் நல நிதி மூலம் வழங்கப்படும் நன்மைகள்

பொதுவான செய்தி