00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஆண்டுப் புள்ளி விவரங்கள் - 2020

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் பல்வேறு வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கைகள் இணையத்தளத்தின் இந்தப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த அறிக்கைகள் இலங்கையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறையின் போக்குகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பற்றிய தொடர்ச்சியான மதிப்பாய்வை வழங்குகின்றன.

 
உள்ளடக்கம்

சிறப்பம்சங்கள்
01 .வெளிப்புற தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு
02. அந்நிய செலாவணி வருவாய்
03. பயிற்சி நெட்வொர்க் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள்
04. LFEA'S மூலம் வெளிப்புற தொழிலாளர் இடம்பெயர்வு
05. புலம்பெயர்ந்த ஊழியர்களின் தேவை மற்றும் வழங்கல்
06. புகார்களின் பகுப்பாய்வு
07. காப்பீட்டுத் திட்டம் மற்றும் SLBFE இன் WWF இன் கீழ் வழங்கப்படும் நன்மைகள்