00
01
01
02
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19

கண்ணோட்டத்தை

                                      நோக்கு  

வெளிநாட்டு சந்தைகளுக்கு திறன்மிக்க மனிதவளத்தை வழங்குவதில் உலகின் சிறந்த தெரிவாக இலஙகையை  உருவாக்குவது

 

 

 

                                      இலக்கு 

தேசிய  பொருளாதாரத்திற்கு பங்காற்றுவதுடன்,  சகல சாராரினதும்  உரிமை நலன்களைப் பேணி, பொதுமக்களுக்கு தமது திறன்களைக் கொண்டு ​ வெளிநாட்டு சந்தைகளில்  நன்மையான பயன்களைப் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வினைத்திறன்மிக்க, நியாயமான வழிமுறைகளை உருவாக்குவது.