00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

வெளிநாட்டு வேலைவய்ப்பு பற்றிய வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கை - 2015

இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புப் பணியகத்தால் வெளியிடப்படும் பல்வேறு வருடாந்த புள்ளிவிபர அறிக்கைகள் இணையத்தளத்தின் இந்தப் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த அறிக்கைகள் இலங்கையில் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு தொழில்துறையின் போக்குகள் மற்றும் வளர்ச்சிகள் பற்றிய தொடர்ச்சியான மதிப்பாய்வை வழங்குகின்றன.

 
உள்ளடக்கம்

மேலோட்டம்
சிறப்பம்சங்கள்
புறப்படும் விவரங்களின் வெவ்வேறு கண்ணோட்டங்கள்
அந்நிய செலாவணி வருவாய்