00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විගමණික සේවකයින් සඳහා ලබා දෙන අඩු පොලී ණය

 විගමණික සේවකයින් හට මෙම රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය නිර්මාණය වී ඇත්තේ  ණය  ලබා ගැනීමේදී      ලියකියවිලි ලබා දීමට නොහැකි     තත්වයක්         පවතින බැවිණි. මෙම විශේෂ වැඩසටහන  දියත් කර  ඇත්තේ රාජ්‍ය බැංකු සමඟිණ.විගමණික සේවකයා විදේශ ගතව සිටින       අවස්ථා වලදී ද විගමණික  සේවකයා නම් කරන බලය පැවරූ ලද පුද්ගලයෙකුට ඔහු වෙනුවෙකන් මෙම ණය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් විය  හැක. පහත සඳහන් මූල්‍ය ආයතන මඟින් මෙම ණය පහසුකම් මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා දේ.

    කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි විගමණික සේවකයින් සඳහා ආරම්භ කර ඇති ණය යෝජනා ක්‍රම
 

ණය ලබා දෙන මූල්‍ය ආයතනය ණය වර්ගය ණය වර්ගය ණය මුදල ගෙවීම් සඳහා ලබා දෙන කාලය අවුරුදු

පොලී අනුපාතය

ණය ලබා ගන්නා තැනැත්තා ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය කාර්යාංශය ගෙවිය යුතු ප්‍රමාණය

මහජන බැංකුව

(විදේශිකා)

 

පෙර විගමණික ණය 50,000.00 3 9% 7%
නිවාස ණය 250,000.00 5 9% 7%
ස්වයං රැකියා ණය 250,000.00 5 8% 8%
ලංකා බැංකුව පෙර විගමණික ණය (රන් සවිය) 50,000.00 2 මුළු පොලිය  
නිවාස ණය (සරණි) 300,000.00 5 5% 5%
ස්වයං රැකියා ණය(රන් සවිය) 300,000.00 5 8% 8%
ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව පෙර විගමණික ණය (රට ඉතුරු) 50,000.00 1/2 8.5% 6.5%
නිවාස ණය (සරණි) 300,000.00 5 5% 5%
රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජණ බැංකුව සිරිනිකා නිවාස ණය 500,000.00 5 7.5% 7%

1.     
නිවාස ණය ලබා දීම සිදු කරන්නේ

  •  නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා / නිවසක් මිළදී ගැනීම සඳහා
  •  ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා
  •   නිවසක් අළුත්වැඩියා කිරීම සඳහා /නිවසක් කොටසක් එකතු කිරීම සඳහා.      

3.    අවශ්‍ය සුදුසුකම්

 

  1.       කාර්යාංශයේ අවුරුදු 03 ක් ඇතුළත ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුයි. ලංකාවට ආපසු පැමිණ මාස 03 ක් ඇතුලත ඉල්ලුම් කල යුතුයි.
  2.       අදාළ බැංකුවේ වසරක්වත් පැරණි අනේවාසික විදේශ විනිමය ගිණුමක් තිබිය යුතුය අතර මාස 06ක කාලයක් ඇ.ඩො.500 ක් තිබිය යුතුයි. ණය ලබා ගන්නා අවස්ථාවේ ඇ.ඩො. 250 ක ශේෂයක් තිබිය යුතුය.
  3.       සේවකයා වෙනුවට වෙනත් කෙනෙකු ඉදිරිපත් වන්නේ නම් බලයපැවරීමේ බලපත්‍රය (ඇටෝර්නි බලපත්‍රය) ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
  4.      වයස අවුරුදු 55 ට අඩු විය යුතුය.
  5.        ඇපකරුවන් දෙදෙනෙකු අත්සන් කල යුතුය. (පෙර විගමණික ණය සඳහා පමණි)
  6.       ලංකාවේ ඕනෑම බැංකුවක ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක විදේශයක සිට එවන මුදලින් රු.25,000/- අවම ගිණුම් ශේෂයක් මාස 06 ක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යෑම. (විගමණික ශ්‍රමිකයා විදේශ ගතව සිටිය යුතු අතර රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජණ බැංකුවෙන් පමණක් මෙම රු.500,000/-ණය මුදලක් ලබා ගත හැක.)