00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

පෞද්ගලික පුහුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන

 

 

 

පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නම

 

ලිපිනය

 

දුරකථන අංකය

 

01

 

ග්‍රීන්වේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

 

84/1,2 කණුව ,දඹුල්ල පාර,කුරුණෑගල

 

0377100100

 

02

වර්ල්ඩ් ටුවර් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

හොරගල්ල, හලාවත පාර, මාරවිල

0332252510

03

 

ජී.එල්.පී.ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඇන්ඩ් කන්සල්ටන්සි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය

නො 247, ගාලුපාර, දෙවන සහ තුන්වන මහළ , කොළඹ

0115267676

 

04

 

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය -

 

නො 354/2, නිපුනතා පියස ,ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට

 

0117270270

05

ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය තාක්ෂණ විද්‍යාලය -(පුද්ගලික සමාගම)

 

අංක 424, දඹුල්ල පාර,තෝරයාය,කුරුණෑගල

 

0717252417

06

 

ලා ස්කයි ගේට් විදේශ රැකියා ආයතනය

 

නො 107,ප්‍රධාන පාර , කුලියාපිටිය

 

0777783778

 

07

 

අරුණ ට්‍රැවල්ස් -(පුද්ගලික සමාගම)

 

නො 187, මීගමුව පාර, කුරුණෑගල

 

0372069608