00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

විදේශ රැකියා පිළිබද වාර්ෂික සංඛ්‍යා ලේඛන - 2021

මෙම වෙබ් අඩවියේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තා රාශියක් ඇතුළත් වේ. මෙම වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ රැකියා කර්මාන්තයේ ප්‍රවණතා සහ වර්ධනයන් පිළිබඳ අඛණ්ඩ සමාලෝචනයක් සපයයි.

 

අන්තර්ගතය

01 බාහිර ශ්‍රම සංක්‍රමණ
02 විදේශ විනිමය ඉපැයීම්
03 පුහුණු ජාලය සහ පුහුණුවන්නන්
04 LFEA'S හරහා බාහිර ශ්‍රම සංක්‍රමණය
05 ලැබුණු රැකියා ඇණවුම් සහ බඳවා ගැනීම් අතර නොගැලපී
06 පැමිණිලි විශ්ලේෂණ
07

රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලබා දෙන ප්‍රතිලාභ සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ WWF