00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

කාර්යාංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාරිත්වය

නම තනතුර දුරකථනය ෆැක්ස් ඊමේල්
ඒ. ඒ. එම්. හිල්මි මහතා සභාපති +94 11 2864142
+94 11 2867599
+94 11 2864141 chmn@slbfe.lk
ඩී.ඩී.පී. සේනානායක මහතා සාමාන්‍යාධිකාරී +94 11 2864110 +94 11 2864144 gm@slbfe.lk
එම්. ආර්. සී .බී. ඒකනායක මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී -
ජාත්‍යන්තර කටයුතු වැ.බ./නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි - ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන  
 
+94 11 2864135
+94 11 2872124

+94 11 2889044
+94 11 2885171

addgmia@slbfe.lk
dgm_planning@slbfe.lk

එල්.ඒ.පී.කේ. ලියන්වල මහතා අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී -
ආයතනික කටයුතු හා දේශීය කටයුතු වැ.බ/ 
 +94 11 2872399

 +94 11 2872399

addgmca@slbfe.lk

පී.පී. වීරසේකර මහතා නියෝජ්‍ය  සමාන්‍යාධිකාරී -රැකියා අනුමැති  +94 11 2886814 +94 11 2886813 dgm_approval@slbfe.lk
ඒ.කේ.යූ. රෝහණ මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි -  තොරතුරු තාක්ෂණ හා සේවා සැපයුම් +94  11 2867976 +94  11 2866002 dgm_logistics@slbfe.lk
වයි.සී.එන්. අබේගුනවර්ධන මහත්මිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - අභ්‍යතර විගනණ
 +94  11 2866856  +94 112864115 dgm_int.audit@slbfe.lk
කේ.එල්.එච්.කේ. විජේරත්න මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - විදේශ  සම්බන්ධතා +94 11 2864100 +94 11 2864100 dgm_fr@slbfe.lk
පී.ජී.ජී.එස්. යාපා මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පුහුණු  +94 11 2884771 +94 11 2872183   dgm_training@slbfe.lk
අයි. පතිනායක මහත්මිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - ගුවන් තොටුපල +94 11 2864170 +94 11 2864170 dgm_apt@slbfe.lk
ජේ.එම්.ආර්.යු.ජයසිංහ

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - පරිපාලන හා මානව සම්පත් වැ.බ

 +94 11 2864127  +94 11 2882294  dgm_admin@slbfe.lk
පී. එම්. රත්නසිංහආරච්චි මහත්මිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී -සමථකරන වැ.බ
+94 11 2864130 +94 11 2864132 dgm_concil@slbfe.lk
ඩබ්. ඒ. කේ. කුමාරි මහත්මිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - මූල්‍ය වැ.බ
+94 11 2864120
+94 11 2864120
dgm_fin@slbfe.lk
රොහාන් විජේසේන මහතා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - නීති වැ.බ
+94 11 2864184
+94 11 2864184
dgm_legal@slbfe.lk
ජේ. ඒ. ඩි. පී. මංජුල මහතා

නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී - සමාජ සංවර්ධන වැ.බ

+94 11 2882229
+94 11 2882229
dgm_sd@slbfe.lk