00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

පුහුණු මධ්‍යස්ථාන

මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථනය ෆැක්ස් ඊමේල්
අම්පාර 23/58 ඒ, ගැමුණුපුර,
අම්පාර.
+94 63 2222188
+94 63 2223413
+94 63 2222188 dct_ampara@slbfe.lk
අනුරාධපුරය අංක 29, අභය පෙදෙස, 3වන පටුමග,
අනුරාධපුරය.
+94 25 2223464
+94 25 2225290
+94 25 2237995
+94 25 2223499
+94 25 2223499 provi_apura@slbfe.lk
බදුල්ල 202, බදුල්ල පාර, හාලි ඇල. +94 55 3012315 +94 55 2294118 provi_badulla@slbfe.lk
මඩකලපුව 12  පීනියර්පාර, 
මඩකලපුව.
+94 65 2229879
+94 65 2050415
+94 65 2229879 dct_batic@slbfe.lk
හලාවත මයික්කුලම,කොළඹ පාර, 
හලාවත.
+94 32 2224056
+94 32 2221202
+94 32 2221202 dct_chilaw@slbfe.lk
දඹුල්ල 03, නිශ්ශංක මාවත,
දඹුල්ල.
+94 66 2284074
+94 66 2284808
+94 66 2284074 dct_damb@slbfe.lk 
ගාල්ල අංක 289, කොළඔ පාර, මහමොදර, ගාල්ල. +94 91 2227058 +94 91 2227058 dct_galle@slbfe.lk
යාපනය NHDA ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල, ෆොරස්ට් කාර්යාල පටුමග, චුන්ඩි කුලි, යාපනය. +94 21 2220189
+94 21 2050352
+94 21 2220189 dct_jaffna@slbfe.lk
මහනුවර නො.18, හීරැස්සගල පාර, මුල්ගම්පල, මහනුවර. +94 81 2227012-13 +94 81 2227011 dct_kandy@slbfe.lk
කුරුණෑගල 208 ඒ, කොළඹ පාර, වැහැර,
කුරුණෑගල.
+94 37 2054373
+94 37 2232640
+94 37 2232640 dct_kgala@slbfe.lk 
මතුගම බණ්ඩාරනායක මාවත, මතුගම වත්ත,මතුගම. +94 34 2247188
+94 34 3021566
+94 34 2247323 mrc_mathugama@slbfe.lk
පන්නිපිටිය අංක 241/1,පරණ පාර,
පන්නිපිටිය.
+94 11 2846904
+94 11 2089104
+94 11 2846904  dct_pannipitiya@slbfe.lk 
පොළොන්නරුව අංක 63, නව නගරය,පොළොන්නරුව +94 27 2227499 +94 27 2227499 dct_pannipitiya@slbfe.lk
රත්නපුර ‍නො.89/6, විද්‍යාල මාවත, නව නගරය
රත්නපුර.
+94 45 2232429
+94 45 2223077
+94 45 2224062
+94 45 2232429 dct_rpura@slbfe.lk
සීදූව නො.311/2,මුකලන්ගමුව, සීදූව. +94 11 2254840 +94 11 2254840 dct_seeduwa@slbfe.lk
තංගල්ල යායවත්ත, ගොඩිගමුව,
තංගල්ල.
+94 47 2240667
+94 47 2240668
+94 47 2241477 dct_tgala@slbfe.lk
ත්‍රිකුණාමලය No. 697/B,N.C. පාර,
මුරුගපූරි,ත්‍රිකුණාමලය
+94 24 2222107 +94 26 2242107 dct_trinco@slbfe.lk
වවුනියාව නො.25, කිතුල් පාර,කුඩියිරුප්පු, වවුනියාව. +94 24 2225909 +94 024 2225909 dct_vavuniya@slbfe.lk