00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

පළාත් විගමණික සම්පත් මධ්‍යස්ථාන

මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථනය ෆැක්ස් ඊමේල්
අනුරාධපුරය
 
අංක 29, අභය පෙදෙස, 3වන පටුමග, අනුරාධපුරය. +94 25 2225290 +94 25 2223499 provi_apura@slbfe.lk
         
බදුල්ල
 
අංක 202, බදුල්ල පාර, හාලිඇල, බදුල්ල. +94 55 3053760 +94 55 2294118 provi_badulla@slbfe.lk
මහනුවර නො.18, හීරැස්සගල පාර, මුල්ගම්පල, මහනුවර. +94 81-2227012-13 +94 81 2227011 provi_kandy@slbfe.lk
කුරුණෑගල ‍22, දකුණු රවුම් පාර, කුරුණෑගල. +94 37 2225854/0372220441
/0373611794
+94 37 2223661 provi_kgala@slbfe.lk
මතුගම බණ්ඩාරනායක මාවත,මතුගම වත්ත,මතුගම +94 34 2247188
+94 34 3021566
+94 34 2247188 mrc_mathugama@slbfe.lk
රත්නපුර නො.89/6, විද්‍යාල මාවත, නව නගරය,
රත්නපුර.
+94 45 2223077/
+94 45 2224062
+94 45 2230105 provi_rpura@slbfe.lk
වවුනියාව නො.56/ඒ, දුම්රියපොළ පාර, වයිරාව පුලියන්කුලම,
වවුනියාව.
+94 24 2225909 +94 24 2225909 provi_vavuniya@slbfe.lk
තංගල්ල යායවත්ත, ගොඩිගමුව,
තංගල්ල.
+94 47 2240667 +94 47 2240668 mrc_tgala@slbfe.lk