00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

කාර්යාශයේ අංශයන්

 

අංශය

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ලිපිනය
පරිපාලන හා මානව සම්පත් +94 11 2887585 +94 11 2887594 නො. 234,ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
සමථ +94 11 2864112 +94 11 2882292
අවසන් අනුමැති +94 11 2864108 +94 11 2866003
මුදල් +94 11 2864134 +94 11 2880559
විදේශ සම්බන්ධතා I +94 11 2076325 +94 11 2076325
විදේශ සම්බන්ධතා II +94 11 2864114 +94 11 2864114
තොරතුරු තාක්ෂණ +94 11 2866002 +94 11 2866002
අභ්‍යතර විගණන +94 11 2864128 +94 11 2864128
විමර්ශන +94 11 2864118 +94 11 2864118
නීති +94 11 2864184 +94 11 2864184
නඩත්තු +94 11 2864125 +94 11 2864125
ප්‍රසම්පාදන +94 11 2887585 +94 11 2880564
බදවා ගැනීම් +94 11 2864124 +94 11 2864124
පර්යේෂණ +94 11 2864116 +94 11 2864116
ප්‍රවාහන +94 11 2864139 +94 11 2864139
සුබසාධන +94 11 2864117 +94 11 2867975

 

 

අංශය

දුරකථනය ෆැක්ස් ලිපිනය
බලපත්‍ර +94 11 2791835 +94 11 2791804 නො.553/1, නව නුවර පාර, තලංගම උතුර, බත්තරමුල්ල.
අලවිකරණ අංශය +94112187485 +94112187485
සැලසුම් +94 11 2864106 +94 11 2864106
සමාජ විද්‍යා +94 11 2791833 +94 11 2791800
පුහුණු - ගෘහස්ථ +94 11 2791909 +94 11 2791866
පුහුණු - ගෘහස්ථ නොවන +94 11 3069495 +94 11 2872124

 

 


අංශය                
දුරකථනය ෆැක්ස්
ගුවන් තොටුපල ඒකකය -  කටුනායක +94 011 2259871 +94 011 2251596
ගුවන් තොටුපල ඒකකය -  මත්තල +94 047 2031883 +94 047 2289208