00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

வெல்டிங் பயிற்சி/சோதனை மையங்களுக்கு SLBFE உடன் கட்டாயப் பதிவு

மேலதிக விபரங்களுக்கு