00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

නොමිලේ ජපානයේ රැකියා අවස්ථා - ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රය (පිරිමි)

වැඩි විස්තර සදහා