00
00
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
14
14
15
16
17
20
21

புள்ளி அமைப்பின் 7வது ஆட்சேர்ப்பு

மேலதிக விபரங்களுக்கு