00
01
01
02
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19

2023 වර්ෂයේ කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය සදහා විභාග අයදුම්පත් ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත අයදුම්කරුවන් සදහා කරනු ලබන විශේෂ නිවේදනයයි.

වැඩි විස්තර සදහා