00
01
01
02
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
19

කොරියානු භාෂා පරීක්ෂණය නිවේදනය කිරීම-2023 (නිෂ්පාදන සහ ධීවර ක්කෂේත්‍ර සදහා)

වැඩි විස්තර සදහා