00
02
02
02
02
02
03
04
05
06
07
08
09
10
10
11
12
14
14
14
15
16
17
20
21

ගිවිසුම අත්සන් කරන ලද සහ CCVI ලැබුණු රැකියා අපේක්ෂකයින් සඳහා

වැඩි විස්තර සදහා