රජයේ ලියාපදිංචි ජපන් රැකියා ඒජන්තවරු
රජයේ ලියාපදිංචි ජපන් රැකියා ඒජන්තවරු

ජපන් කාර්මික පුහුණු වැඩසටහන තුළට නවකයන් බඳවාගැනීමට රජය විසින් අවසර ලබාදී ඇති ලියාපදිංචි රැකියා ඒජන්තවරුන්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.


(1) ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුද්.) සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 1500)
ලිපිනය             :           100, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 5
දුරකථන           :           +94 11 2368087, 11 2586635, 11 2369809-10
ෆැක්ස්              :           +94 11 2369810, 11 4516972
ඊමේල්              :            gm@slfea.lk
බලපත්‍රලාභී     :            ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි (පුද්.) සමාගම
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 දෙසැම්බර් 31 වන දා දක්වා


(2) සහස්ස්‍ර ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්ප්‍රස් (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2208)
ලිපිනය             :           22 A, පළමු මහළ, දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නව නගරය
දුරකථන           :           +94 275670115, 272250290
ෆැක්ස්              :           +94 275670114
ඊමේල්              :            jhmsahasra@yahoo.com
බලපත්‍රලාභී     :            අතුකෝරාලලාගේ නිලන්ති ප්‍රියදර්ශණී සෙනවිරත්න මිය.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 සැප්තැම්බර් 30 වන දා දක්වා


(3) ජොර්ජ් ස්ටුවර්ට් රෙකෲට්මන්ට් (පුද්.) සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 0552)
ලිපිනය             :           ස්ටුවර්ට් හවුස්, 45, ජනාධිපති මාවත, කොළඹ 01
දුරකථන           :           +94 11 2326411-5, 11 2424494-8
ෆැක්ස්              :           +94 11 2436696
ඊමේල්              :           gsr16@gsrecruitment.com
බලපත්‍රලාභී     :            වීරහැන්නදිගේ ලලිත් නිශාන්ත ප්‍රනාන්දු මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 ජුනි 30 වන දා දක්වා


(4 ) ඒ. ආර්. ‍‍ෆොරින් මෑන්පවර් සර්විසස්  (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2041)
ලිපිනය             :           60, මාළිගාකන්ද  පළමු පටුමග, මරදාන, කොළඹ 10
දුරකථන           :           +94 11 2684478, 777943016
ෆැක්ස්              :           +94 11 2684478
ඊමේල්              :            arfms2041@yahoo.com
බලපත්‍රලාභී     :            ජේ. එල්. සෙබස්තියන් මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 දෙසැම්බර් 31 වන දා දක්වා(5) මැරිටයිම් ලංකා (පුද්.) සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2249)
ලිපිනය             :           189, පළමු මහල, නව බුලර්ස් පාර, කොළඹ 04
දුරකථන           :           +94 11 2505745, 11 2505747
ෆැක්ස්              :           +94 11 2505746
ඊමේල්              :            info@maritimelanka.com
බලපත්‍රලාභී      :            ඉසුරු පවිත්‍ර ප්‍රනාන්දු මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 මාර්තු 30 වන දා දක්වා


(6) ඉරෝ කල්ටෙක් ලංකා (පුද්.) සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2407)
ලිපිනය             :           8/7 A, විජේරාම පටුමග, ගංගොඩවිල, නුගේගොඩ
දුරකථන           :           +94 11 2803980, 773590002, 722990241
ෆැක්ස්              :           +94 11 2803980
ඊමේල්              :            irocl@sltnet.lk
බලපත්‍රලාභී      :           මල්ලික ආරච්චිගේ සම්පත් කසුන් මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 මාර්තු 31 වන දා දක්වා
 

(7)සුමිදු ඉන්ටනැෂනල් පුද්ගලික සමාගම (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2494)
ලිපිනය             : නො. 425/10, උදේනි වත්ත, පරණ කොට්ටාව පාර, උඩහමුල්ල, නුගේගොඩ.
දුරකථන           : +94112834481,0712184184
ෆැක්ස්               : +94112834481
ඊමේල්               : chamindaliyanage@yahoo.com
බලපත්‍රලාභී       : චමින්ද කුමාර ලියනගේ  මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 ජුනි  30 වන දා දක්වා

 (8) බිග් සන්ෂයින් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ් (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2555)
ලිපිනය             : නො. 24/9, පලමු පටුමග, කොළඹ 03.
දුරකථන           : +94112669050, 0713379728
ෆැක්ස්              : +94112669050
ඊමේල්              : yo-nakamura@bigsunshine-sri.com
බලපත්‍රලාභී     : මුදිතා ලිලන්ති අබේනායක මිය.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 මාර්තු 31 වන දා දක්වා


(9) වී. එස්. පී. ට්‍රැවල්ස්  ඇන්ඩ් ටුවර්ස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ් (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2584)
ලිපිනය           : නො. 214 හෙට්ටිපොල පාර,  කුලියාපිටිය.
දුරකථන         : +94 372283644, 0777706632, 0777902359
ෆැක්ස්             : +94 372283644  
ඊමේල්             :  vsp.travels@yahoo.com
බලපත්‍රලාභී     : මිහිදුකුලසූරිය විරාන් ඩේවප්‍රිය මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 සැප්තැම්බර් 30 වන දා දක්වා


(10) සේනක ජපන් එන්ටප්‍රයිසර්ස් (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2606)
ලිපිනය           : නො.227, මාතලේ පාර, කටුගස්තොට.
දුරකථන         : +94 812386104, 0777808187, 0773653774
ෆැක්ස්            : +94 812386104  
ඊමේල්            :  chandorajp@gmail.com
බලපත්‍රලාභී     : හේවා ගමගේ සුනිල් විජේසිංහ මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 සැප්තැම්බර් 30 වන දා දක්වා

 

(11) ලශේන් ලංකා විදේශ රැකියා ආයතනය (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2754)
ලිපිනය           : නො.161 - ඩී 1/2 ගාලු පාර, වලාන, පානදුර.
දුරකථන         : +94 382233150, 0772555061, 0727555663
ෆැක්ස්            : +94 382233150  
ඊමේල්            :  lashenlankafea@gmail.com
බලපත්‍රලාභී     : සී. සී. වන්දබොන මිය.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 සැප්තැම්බර් 30 වන දා දක්වා

(12) එරවුන්ඩ් ද වර්ල්ඩ් එස්එල්  (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2361)
ලිපිනය           : නො.294 , 4 වන මහල, හයිලෙවල් පාර, මාකුඹුර,පන්නිපිටිය.
දුරකථන         : +94 0112387076, 0718433778
ෆැක්ස්            : +94 0112387911  
ඊමේල්            :  lashenlankafea@gmail.com
බලපත්‍රලාභී     : අයි. ආර්. සුනන්ද ගුණරත්න මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 ජුනි  30 වන දා දක්වා


(13) ආර්. ජේ එන්ටප්‍රයිසස්  (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2543)
ලිපිනය           : නො.332/2 ,ගාලු පාර, කොළඹ 03.
දුරකථන         : +94 0112301915, 0112301996
ෆැක්ස්            : +94 0112301915  
ඊමේල්            : 
බලපත්‍රලාභී     : එස්. රාකුලන් මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2013 දෙසැම්බර් 31
 

(14) සුකුබා ටෙක්නිකල් ප්‍රමෝෂන්ස් ප්‍රයිවෙට් ලිමිටඩ්  (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2518)
ලිපිනය           : නො.332/2 ,ගාලු පාර, කොළඹ 03.
දුරකථන         : +94 01123049009, 0717299132
ෆැක්ස්            : +94 0113155343  
ඊමේල්            :  tsukubatpc@yahoo.com
බලපත්‍රලාභී     : මැදගම ගමගේ සුනිල් මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 සැප්තැම්බර් 30


(15) අමාකි ඉන්ටනැෂනල් (ප්‍රයිවෙට්) ලිමිටඩ් (කම්කරු බලපත්‍ර අංක 2856)
ලිපිනය           : නො.89/2, රන්සිරි උයන පාර, කොරතොට, කඩුවෙල.
දුරකථන         : 0112771965,0777531625,0112771965
ෆැක්ස්            : 0112771965
ඊමේල්            : clokuliyana@gmail.com
බලපත්‍රලාභී     : චන්ද්‍ර කුමාර ලොකුලියන මයා.
බලපත්‍රය වලංගු කාලය - 2014 ජුනි 30

User Login (Authorized Users Only)
User ID
Password
Contact Us
 • Head office:
 • +94 112 864101 – 105
 • +94 112880500
 •  
 • "Sahanapiyasa" Unit:
 • +94 112 259953
 •  
 • 24 Hour Service:
 • +94 11 2879900 – 902
 • Fax :+ 94 11 2879903
 • E-mail : infor_center@slbfe.lk
 •  
 • Address:
 • 234,Denzil Kobbekaduwa Mawatha
 • Koswatta, Battaramulla.
 •  
chogm2013 ministry Job Oppotunities citizen charter Online Job Bank. Employment Agencies Photo gallery Agency Grading System korean eps system jitco rataviru piyasa rataviru talent star