නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම
නැවත ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම

ආගමනය සහ නැවත සමාජය‍ට සංඛලනය වීම

1.   පහත සඳහන් හේතු නිසා ඔබ නැවත පැමිණ ඇතිනම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ නිළධාරීන්ගේ සහයෝගය ලබාගත හැක.

 • රෝගාතුර වීම
 • ආබාධයකට ලක්වීම
 • හිරිහැර කිරීම්වලට ලක්වීම
 • අපචාරයකට ලක්වීම
2.   ගුවන් තොටුපොළේ සිටින ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ නිළධාරීන් ඔබට පහත සඳහන් සේවා ඇතුලු සේවා රාශියක් ඉ‍ටු කිරීමට සූදානම්ව සිටිති.
 • නැවත නිවෙස් බලායාම‍ට මුදල් ලබාදීම
 • තාවකාලික නවාතැනෙහි ආහාර සහ ඉඳුම් හිටුම් සැපයීම
3.  ඔබ පහත සඳහන් දේ ද මතක තබාගත යුතුය
 • ගුවන් තොටුපොළේ ලියාපදිංචි වී ඇති කැබ් රථ පමණක් භාවිතා කරන්න
 • අතරමැදියන් / තැරැව්කරැවන්ගේ උදව් ලබානොගන්න
4.   පහත සඳහන් හේතු නිසා ඔබ ගිවිසුම සම්පුර්ණ නොකර නැවත පැමිණ ඇතිනම් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ සුභසාධන අංශයේ සහයෝගය ලබාගත හැක.
 • රෝගාතුර වීම
 • හදිසි අනතුරකට ලක්වීම
 • ‍ආබාධිත වීම‍
 • ‍හිරිහැර කිරීම්වලට හෝ අපචාරවලට ලක්වීම
5.   ගිවිසුම් කාලය සම්පුර්ණ කර නැවත ශ්‍රී ලංකාවට නොපැමිණ එම රටෙහිම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට අදහසක් ඔබට ඇතිනම්, ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ සුභසාධන අංශයේ සහයෝගය / ණය සහන ආදිය ලබාගත හැක.

User Login (Authorized Users Only)
User ID
Password
Contact Us
 • Head office:
 • +94 112 864101 – 105
 • +94 112880500
 •  
 • "Sahanapiyasa" Unit:
 • +94 112 259953
 •  
 • 24 Hour Service:
 • +94 11 2879900 – 902
 • Fax :+ 94 11 2879903
 • E-mail : infor_center@slbfe.lk
 •  
 • Address:
 • 234,Denzil Kobbekaduwa Mawatha
 • Koswatta, Battaramulla.
 •  
chogm2013 ministry Job Oppotunities citizen charter Online Job Bank. Employment Agencies Photo gallery Agency Grading System korean eps system jitco rataviru piyasa rataviru talent star