විදේශගතවීමට පෙර පුහුණුව
විදේශ රැකියා අපේක්ෂිතයින් සදහා වූ පුහුණු පාඨමාලා

 

පාඨමාලාව ඉලක්ක ගත කණ්ඩායම වයස කාලසීමාව පාඨමාලා ගාස්තු    රු.
අවුරුදු දින/පැය
මැද පෙරදිග ගෘහපාලිකා - සිංහල හා දමිළ ගෘහ ආශ්‍රිත රැකියා - කාන්තා 21-45 15/135 2505/-
මැද පෙරදිග නොවන ගෘහ පාලිකා සහ සාත්තු සේවිකා - සයිපුස් දේශය මෙම පාඨමාලාව වෙත ඉදිරිපත්වන්නන් සදහා ඉංගිසි භාෂාව පිළිබද දැනුම අපේක්ෂා කරයි 21-45 30/270 3500/-
සිංගප්පුරු ගෘහ පාලිකා පුහුණු පාඨමාලාව මෙම පාඨමාලාව වෙත ඉදිරිපත්වන්නන් සදහා ඉංගිසි භාෂාව පිළිබද දැනුම අපේක්ෂා කරයි 21-45 25/225 3500/-
ඊශයාල් දේශයේ සාත්තු සේවක/ සේවිකා වශයෙන් යාමට අදහස් කරන අය සදහා පුහුණු පාඨමාලාව සාත්තු සේවක / සේවිකා මෙම පාඨමාලාව වෙත යොමුවීමට ඉංගිසි භාෂාව පිලිබද හැකියාව පරික්ෂාව කරනු ලැබේ 21-45 25-28/252 3500/-
ඊශයාල් සාත්තු සේවක /සේවිකා පුහුණු පාඨමාලාව ලෝකයේ වෙනත් රටක ගෘහ පාලනය හෝ සාත්තු සේවිකා පිළීබදව පළපුරුද්ද සනාථ කළ හැකි අය සදහා 21-45 15/135 6000/-
මුලික සාක්ෂරතා පුහුණු පාඨමාලාව(සිංහල හා දමිල මාධ්‍ය) විදේශ  රැකියා සදහා යාමට අපේක්ෂා කරන මව් භාෂාව ලිවිමට කියවිමට අපහසු අය සදහා 21-45 18/180 2500/-
විශේෂ ඉංගිසි සාක්ෂරතා පුහුණු පාඨමාලාව (සයිපස් / ඊශයාල්) විදේශ රැකියා සදහා යාමට අපේක්ෂා කරන ඉංගිසි භාෂාව ලිවිමට කියවීමට අපහසු අය සදහා 21-45 18/180 3000/-
ගෘහ පාලිකා නොවන හදුනාගත් ක්ෂේත්‍ර ආවරණය කරන විදේශ රැකියා අපේක්ෂිතයින් සදහා වු පුහුණු පාඨමාලාව ( මැදපෙරදිග /අපරදිග) පළමුවරට මැදපෙරදිග කළාපයේ රටවලට හෝ මාලදිවයින් හෝ මැලේෂියාව සදහා ගෘහ සේවිකා නොවන කියා සදහා යොමුවන්නන් 18-45 18/180 1500/-
මැදපෙරදිග හා සයිපස් දේශයන්හි ගෘහ සේවිකාව සදහා වු පුහුණු පාඨමාලාව (පළපුරුද්ද සහිත) වෙනත් රටක සේවය කර ඇති පළපුරුද්ද සහිත නැවත විදේශගත වීමට යොමුවන කාන්තාවන් සදහා 21-45 7 6000/-
මැදපෙරදිග - අරාබි කථා කළ හැකි විම.
සයිපස් - ග්‍රීක් කථා කළ හැකි විම.

 

පුහුණුවීම් සදහා වු අවශ්‍යතා 

අවශ්‍ය ලියවිලි වලංගු බලපත්‍රය හා ඒහි පිටපත් 02 යි.
ජාතික හැදුනුම්පත හා ඒහි පිටපත් 02 යි.
නියෝජිත අයතනෙයන් ලිපි ශිර්ෂය මගින් සහතික කල ඡායා රූපය සහිත ලිපියක් පුහුණු අංශය / අදාල පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කළ යුතු අතර ඒ සමග සහතික කල ගමන් බලපතය හා ජාතික හැදුනම්පත පිටපත් 02 බැගින් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
ශාරිරික යෝග්‍යතාවය අදාල අයදුම්කරු ශාරිරික හා මානසික යෝග්‍යතාවයකින් පසුවිය යුතුවේ. ඇස් පෙනීමේ ඇසීමේ දුර්වලතා පිලිස්සුම් තුවාල හා ඒවැනි වෙනත් කැළල් ආදී හේතු නිසා පුහුණුව සදහා බදවා ගැනිම ප්‍රතික්ෂේප කෙරේ.
වයස අවුරුදු 21 -45 (ගෘහ ආශ්‍රිත රැකියා සදහා ) වන අතර අනෙකුත් රැකියා වර්ග සදහා අවුරුදු 18 -45 දක්වාවේ. අයදුම්කරුවෙකු අවුරුදු 45 ට වැඩි නම් ශාරිරික යෝග්‍යතාවය දක්වා රජෙය් ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරෙයකුගේ වෛද්‍ය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ.
සාක්ෂරතා භාෂා හැකියාව තම මව් භාෂාව කථා කිරිමේ, ලිවීමේ හැකියාව හා ගණිතමය හැකියාව පිළිබදවද අවධානය යොමු කෙරේ.
පවුල් පසුබිම කාන්තා පුහුණුවන්නන් කිරිදෙන මව්වරුන් නොවියය යුතු අතර අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් නොමැති මව්වරුන්ද නොවිය යුතුවේ. තවද තම ස්වාමියා හෝ භාර්යාවගේ හෝ එකගතාවයද ලබා ගත යුතුවේ.
අනෙකුත් අවශ්‍යතා ගැබිනි මව්වරුන් නොවිය යුතුය.
කිරිදෙන මව්වරුන් නොවිය යුතුය.
අවුරුදු 05 ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් නොවිය යුතුය.
විදේශ රැකියාවක් සදහා මනා ශාරීරික හා මානසික යෝග්‍යතාවයකින් පසුවිය යුතුය.
නිළ ඇදුම උඩුකය - සුදු පාට අත්  සහිත බ්ලවුසය හෝ (ටී ෂර්ට්) කමිසය.
යටිකය - කලුපාට කලිසම

ප්‍රධාන වශෙයන් පුහුණු පාඨමාලාවන්හි අඩංගු විෂයයන්   

 •     ගෘහ පාලනය
 •     පිරිසිදු කිරිමේ ක්‍රමවේදය
 •     යන්ත්‍රසූත්‍ර ක්‍රියාකිරීම හා  ඒවා මනාව පවත්වාගෙනන යාම
 •     ආහාර පිසිම හා ඒවා  පිලි ගැන්විම
 •     භාෂා පුහුණුව
 •     දරුවන් සහ වැඩිහිටියන්  රැකබලා ගැනිම
 •     ප්‍රථමාධාර
 •     පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය හා  පිරිසිදුභාවය
 •     වෘත්තිමය ආරක්ෂාව
 •     අදාල රටේ පවත්නා නිතිරිති සහ සම්පදායන්
 •     විදේශ ගත වන අයෙග් පවුලේ අය දැනුවත් කිරිම
 •     මුදල් පරිහරනය සහ ඒවා බැංකුගත කිරිම.

User Login (Authorized Users Only)
User ID
Password
Contact Us
 • Head office:
 • +94 112 864101 – 105
 • +94 112880500
 •  
 • "Sahanapiyasa" Unit:
 • +94 112 259953
 •  
 • 24 Hour Service:
 • +94 11 2879900 – 902
 • Fax :+ 94 11 2879903
 • E-mail : infor_center@slbfe.lk
 •  
 • Address:
 • 234,Denzil Kobbekaduwa Mawatha
 • Koswatta, Battaramulla.
 •  
chogm2013 ministry Job Oppotunities citizen charter Online Job Bank. Employment Agencies Photo gallery Agency Grading System korean eps system jitco rataviru piyasa rataviru talent star