විදෙස් රැකියාවකට යන ඔබ වෙනුවෙන් වූ අප සේවා
විදෙස් රැකියාවකට යන ඔබ වෙනුවෙන් වූ අප සේවා

විදේශ රැකියාවක යෙදෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභ සාධනය මෙන්ම ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජික සාමාජිකාවන්ගේ ආරක්ෂාව හා සුභ සාධනය වෙනුවෙන් ද ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශය විශේෂ වැඩ පිළිවෙලවල් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරයි.

විදේශ රැකිය  රක්ෂණ ක්‍රමය
 

1.  රක්ෂිතයාගේ වියෝවීම රු. 400,000 දක්වා
2. පූර්ණ ආබාධිත රු. 200,000 දක්වා
3. අර්ධ ආබාධිතවීම් රු. 100,000 දක්වා
4. වෛද්‍ය වියදම්  රු. 25,000 දක්වා


 

ඉහත සඳහන් වන්දි ලබාගැනීමට සියලු අයඳුම්පත් ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ සුභසාධන අංශය වෙත ‍කෙළින්ම හෝ ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථාන හරහා ලැබීමට සැළැස්විය යුතුය. මෙම‍ අයඳුම්පත් සමඟ පහත සඳහන් දේවල් ද අන්තර්ගත විය යුතුය.

 •     විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
 •     ගුවන් ටිකට් පත
 •     වෛද්‍ය බිල්පත් සහ වාර්තා (වෛද්‍ය බිල්පත් හිමිකම් සඳහා)
 •     බැංකු ගිණුම් පොත
 •     විශේෂ වෛද්‍ය වාර්තා (ආබාධිත නම්)
 •     ඉල්ලුම් ලිපියක්


ඔබ පහත සඳහන් දේවල් ද මතක තබාගත යුතුය:

    මෙම අයඳුම්පත් නිකුත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ සුභසාධන අංශයෙන් පමණි

    මේ සඳහා යොදාගත හැක්කේ සුභසාධන අංශයෙන් ලියාපදිංචිය පරීක්ෂා කර නිකුත් කරනු ලබන අයඳුම්පත් පමණි

    මරණ හිමිකම් සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි වල පිටපත් ලබාදිය යුතුය

 

ඔබගේ දරුවන්ට වාර්ෂිකව ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කරනු ලැබේ

විස්තරය මුදල
5 වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත් වන්නවුන්ට රු. 15,000
අපොස උසස් පෙළ සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නවුන්ට  රු. 20,000
විශ්ව විද්‍යාල සහ රාජ්‍ය තාක්ෂණික විද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලබන්නවුන්ට රු. 30,000


විදේශ රැකියාවන්හි නිරත දෙමාපියන්ගේ දූ දරුවන් හට පාසල් උපකරණ බෙදාදීම වාර්ෂිකව
දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් සිදුකරනු ලැබේ.

සහනදායි පොළී ක්‍රමයක‍ට මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව හෝ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
මඟින් රු. 300,000 දක්වා නිවාස ණය ලබාදීම

ලංකා බැංකුව හා එක්ව ස්වයං රැකියා ණය ලබාදීම

ලංකා බැංකුව හා එක්ව මූලික අවශ්‍යතා සඳහා ණය ලබාදීම

විදේශගත වීමට පෙර මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව හෝ ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව
මඟින් ණය ලබාදීම

වැඩි විස්තර සඳහා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ සුභසාධන අංශය අමතන්න.

විගමණික පවුල්හී දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රධානය කිරීම

විගමණික පවුල්හී දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ව්‍යාපෘතියක් වන මෙය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ජාතික මට්ටමේ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීමේ වැඩපිළිවලක් වන අතර‚ ඒ ඔස්සේ මේ වන විට ශිෂ්‍යත්ව ලාභීන් රැසක් බිහි වී ඇත.  

5වසර ශිෂ්‍යත්වය සමත්‚ අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත්‚ අ.පො.ස (උ.පෙළ) සමත් ව උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් යනුවෙන් අංශ ගණනාවක් ඔස්සේ මෙම ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම සිදුකරන අතර එම ප්‍රතිලාභ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා විදේශ රැකියාවේ යෙදෙන මව හෝ පියා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ අනිවාර්යයෙන්ම ලියාපදිංචි විය යුතුය.

පාසල් දූ දරුවන් වෙනුවෙන් අත්‍යාවශ්‍ය පාසල් උපකරණ ලබාදීම

විගමණික ශ්‍රමික පවුල්හී පාසල් දූ දරුවන් අත්‍යාවශ්‍ය පාසල් උපකරණ හා ඉංග්‍රීසි සිංහල ශබ්ද කෝෂ සහිත පාසල් උපකරණ කට්ටල ද  මෙයට අමතරව ලබා දේ.

නිවාස ණය හා ස්වයං රැකියා ණය ලබා දීම

මේ යට‍තේ ඉතා අඩු පොළියක් සහිතව නිවාස ණය හා ස්වයං රැකියා ණය ලබා දෙන අතර ඒ සඳහා අදාල බැංකු අය කරනු ලබන පොළියෙන් 70% පමණ කාර්යාංශය විසින් දරනු ලැබේ.

විගමණික ශ්‍රමිකයන් නැවත සමාජානුගත කිරීම

විෙද්ශ රැකියාව නිමකර මෙරටට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සමාජ සුභ සාධනය හා සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

ෙම් යටතේ එලෙස පැමිණෙන ශ්‍රමිකයන් සඳහා මුදල් පරිහරණය‚ ආයෝජනය වැනි කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිසි මඟ පෙන්වීමක් හා අත් උදව් කිරීමක් සිදු කරුනු ලබන අතර‚ තමන් උපයාගත් මුදල තමාටත් රටටත් වැඩදායි ආයෝජනයක් බවට පත් කිරීම මේ ඔස්සේ සිදු කරයි.

රක්ෂණ ආවරණය ලැබීම/විදේශ රැකියාවක් සඳහා පිටත් වීමේ දී සිදුකරන ලියාපදිංචියේ දී ලැබෙන විශේෂම වරප්‍රසදය මෙම රක්ෂණය යටෙත් ඔවුනට හිමි වන ප්‍රතිලාභ කඩිනමින් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ලබා දීම සිදු කරන අතර‚ කරදර හිරිහැරවලට ලක්වන සියලුම දෙනා අනිවාර්යෙයන්ම රැකබලා ගැනීම හා පහසුකම් සැලසීම මේ යටෙත් සිදු කෙරේ.

විගමණික ශ්‍රමික පවුල් හි දූ දරුවන්ගේ අවශ්‍යතා සොයා බලා කඩිනමින් පහසුකම් සැලසීමේ ඒකකය

මේ ඔස්සේ එම පවුල් හී දූ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව හා සුභ සාධනය වෙනුවෙන් ගතයුතු කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධීකරණය සිදු කරන අතර පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක මෙම ඒකකය ඔස්සේ එම දරුවන්ගේ ගැටලු හා අවශ්‍යතා ලබා ගෙන ඒ සඳහා නිසි පිළියම් යොදයි.

එතෙර රැකියාවේදී පූර්ණ ආබාධිත වන අයට නිවාස පහසුකම් ලබා දීම

එතෙර රැකියාවේ යෙදී සිටියදී සිය ලියාපදිංචි කාලය තුලදී පූර්ණ ආබාධිත තත්වයකට පත්වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන් රු. 400,000 ක පමණ පහසුකම් සහිත නිවසක් නිවාස නොමැති අය වෙනුවෙන් ලබා දීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කෙරේ.

සේසත විශ්‍රාම වැටුප් ලබාදීම

විදේශ රැකියාවේ යෙදී සිට මෙරටට පැමිණි පසු කම ජීවිතයේ සැඳෑ සමයේදී කිසිවකුට බරක් නොවී ජීවත් වීම සඳහා උපකාරී වීම සඳහා මෙම විශ්‍රාම වැටුප හදුන්වා දුන් අතර‚ ඒ යටතේ ප්‍රතිලාභ රැසක් එම විශ්‍රාමිකයින්ට හිමි වේ.

විදේශ රැකියාවන්හි යෙදී සිටියදී රෝගාතුරව පැමිණෙන අය සඳහා  වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම

මේ යටතේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර රෝහල සමග එකතුව ඔවුන්ට නොමිලේ ප්‍රතිකාර ලබාදීම සිදු කරන අතර‚ ගිලන් රථ සේවාවක් ද නොමිලේ සපයයි.

සහන පියස සුභ සාධන සේවා මධ්‍යස්ථානය

විදේශ රැකියාවන්ට ගොස් අපහසුතාවයන්ට ලක්ව මෙරටට පැමිණෙන අයගේ පහසුකම් සැලසීම සඳහා කටුනායක ජාත්‍යාන්තර ගුවන් තොටුපොල අසල මෙම මධ්‍යස්ථානය පිහිටුවා ඇත. විදේශ රැකියාවට යන අවස්ථාවේදී ද බොහෝ පහසුකම් මෙම මධ්‍යස්ථානයෙන් සැලසේ.

සමථකරණ සේවා

එතෙර රැකියාවක් සිදු කිරීමේදි යම් කරදරයක් අපහසුතාවයක් සිදුවුවහොත් ඒ සම්බන්ධව ක්ෂණිකව සොයා බලා එයට‚ එම ගැටලුව සමථයකට පත් කිරීම සඳහා ඉතා ක්‍රමවත් හා කඩිනම් වැඩ පිළිවෙලක් මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ඔවුන් සම්බන්ධව පැමිණිල්ලක් ලැබුණු වහාම අදාල රටේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා එක්ව කඩිනමින් ඒ ගැටලුව හා අවශ්‍යතා පිළියම් යෙදීමට කටයුතු කෙරේ.

විදේශ සම්බන්ධතා සේවා

ඉතා ක්‍රමවත් හා විහිදුණු සේවා ජාලයක් විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් ලබා ගන්නා රටවල ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය හා බැඳී පවත්වා ගනිමින් ඔවුන් සඳහා මේ යටතේ සේවා සලසයි. මේ අනුව එතෙර රටකදී සිදුවන ඕනෑම ආකාරයේ ගැටලුවකට හෝ අවශ්‍යතාවයකට මෙම සම්බන්ධතා ඔස්සේ අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් සිදු කරයි.

සමාජ‚ රක්ෂණ සේවා පහසුකම්

මේ යටතේ විදේශ රැකියා ලාභීන්ගේ පවුල් හී සාමාජික සාමාජිකාවන් උදෙසා සමාජ රක්ෂණ සේවා රැසක් සලසයි. විගේෂ අවශ්‍යතා ඇති විදේශ රැකියාලාභී පවුල් සඳහා අවශ්‍ය ආධාර ලබාදීමට දිවයින පුරා වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම‚ උපදේශණ සේවා සම්මන්ත්‍රණ හා සාකච්ඡා දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වැඩසටහන් ය.

කාර්යාංශ සේවා විමධ්‍යගත කිරීම

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශ සේවා මේ යටතේ ගමට ගෙන යාම සිදු කරයි. මේඅනුව තම අවශ්‍යතා සඳහා කොළඹට පැමිණීමට අවශ්‍ය නොවන අතර‚ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පිහිටා ඇති අප දිස්ත්‍රික්ක කාර්ය්‍යාල යටතේ කාර්ය්‍යාංශ සේවා ඔවුනට ලබා ගත හැක.

විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

විදේශ රැකියා අපේක්ෂකයින් එම පවුල්වල සාමාජික සාමාජිකාවන් මෙන්ම සමස්ථ ජන සමාජයට ද විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රය‚ එහි වටිනාකම නිවැරිදිව වඩාත් ඵලදායි විදේශ රැකියාවන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් තුළම  ක්‍රියාත්මක කිරීම. මේ යටතේ විශේෂයෙන්ම වංචනිකයන්ගෙන් විදේශ රැකියා අපේක්ෂිතයින් බේරා ගැනීම හා ඔවුන් දැනුවත් කිරීම කරයි.

ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන්

විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ ඇති පුහුණු ශ්‍රම ඉල්ලුම් සඳහා විධිමත්ව ශ්‍රී ලාංකිකයන් යැවීම සඳහා මේ යටතේ කටයුතු කෙරේ. විශේෂයෙන්ම පුහුණු පිරිමි ශ්‍රමිකයන් සඳහා විවිධ රටවල වි‍ශේෂ ඉල්ලුමක් ඇති අතර නුපුහුණු කාන්තා ශ්‍රමිකයන් වෙනුවට පුහුණු පිරිමි ශ්‍රමිකයන් වැඩි පිරිසක් විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කර වැඩි විදේශ විනිමයක් මෙරටට ලබාදීමත්‚ නුපුහුණු කාන්තා ශ්‍රමිය යැවීම ඔස්සේ සිදු වන සමාජ අවපාතය දුරු කිරීමත් මේ යටතේ සිදු කිරීම ප්‍රධාන අරමුණයි.

විදේශ රැකියා අනුමත කිරීමේ සේවා

විදේශ රැකියාවන් සඳහා පුද්ගලයින් යැවීම ආවාට ගියාට සිදු කළ නොහැකි අතර ඒ සඳහා නිසි අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. ඒ සඳහා කාර්යාංශය ඉතා ක්‍රමවත් කාර්යක්ෂම හා විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇත. විදේශ රැකියා ඒජන්සි ආයතනය ලබා ගන්නා රැකියා ඇණවුම් මනා ලෙස නැවත පරික්ෂා කර ඒ පිළිබඳ අදාල රටවල තානාපති කාර්යාල මගින් සොයා බලා නිවැරිදි රැකියා ඇණවුම් හි සඳහන් සේවකයන් සම්බන්ධ ව කොන්දේසි විදේශ  රැකියා ආයතනය කිසිවිටෙකත් කඩ නොකළ යුතුය. මෙහිදී කාර්යාංශ ශ්‍රමිකයන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් ප්‍රබලව පෙනී සිටී.

ලියාපදංචි සේවා

විදේශ රැකියා ලාභීන් ලියාපදිංච් කරීම සඳහා විශේෂ සේවා අංශ කිහිපයක් මේ යටතේ පිහිටුවා ඇත. ස්වයං මාර්ගයෙන් හා විදේශ රැකියා ඒජන්සි මාර්ගයෙන් යන සෑම ශ්‍රමිකයෙකුටම මේ යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පහසුකම් සලසා ඇත. මෙය ප්‍රධාන කාර්ය්‍යාල හා අප ප්‍රාදේශීය කාර්ය්‍යාලවලින් සිදු කර ගත හැක.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්‍යාංශයේ - නිල වෙබ් අඩවිය

මේ යටතේ ජනතාවට විශාල සේවයක් ලබාගත හැකිය. රැකියා අවස්ථා සොයාගැනීමට විදේශ රැකියා ආයතන පිළිබඳ නිවැරදි තොරතුරු සපයා ගත හැකිවීම හා කාර්යාංශ සේවාවන් පිළිබඳව මෙම www.slbfe.lk යන අප නිල වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකිය.

විදේශ රැකියා බලපත්‍ර ලබාදීම

විදේශ රැකියා සඳහා පුද්ගලයන් යැවිය හැකි දක්ෂ අවංක හා වැදගත් පුද්ගලයින්ට මේ සඳහා අයඳුම් කළ හැක. මේ යටතේ කාර්යාංශය කොන්දේසි වලට යටත්ව ඉතා හොඳින් සොයා බලා හැකියාවන් ඇති ආයතන සඳහා විදේශ රැකියා ඒජන්සියක් පවත්වා ගෙන යා හැකිය.

User Login (Authorized Users Only)
User ID
Password
Contact Us
 • Head office:
 • +94 112 864101 – 105
 • +94 112880500
 •  
 • "Sahanapiyasa" Unit:
 • +94 112 259953
 •  
 • 24 Hour Service:
 • +94 11 2879900 – 902
 • Fax :+ 94 11 2879903
 • E-mail : infor_center@slbfe.lk
 •  
 • Address:
 • 234,Denzil Kobbekaduwa Mawatha
 • Koswatta, Battaramulla.
 •  
chogm2013 ministry Job Oppotunities citizen charter Online Job Bank. Employment Agencies Photo gallery Agency Grading System korean eps system jitco rataviru piyasa rataviru talent star